Reiselivsåret 2018 – toppår fra USA og Tyskland

Det ble vekst i antall gjestedøgn også i 2018. Vi hadde i følge Statistikknett/SSB 33,8 millioner registrerte gjestedøgn i Norge i 2018, dvs. hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem. Dette er en økning på̊ 1,5 prosent fra 2017. Norske gjestedøgn endte på̊ 23,7 millioner gjestedøgn som er en økning på̊ 1,4 prosent, mens det var 10,1 millioner utenlandske gjestedøgn som er en økning på̊ 1,8 prosent fra 2017, sier direktør Per-Arne Tuftin i Norsk Reiseliv.

Det var størst vekst fra USA med 144.000 gjestedøgn til 815.656 og fra Tyskland med 104.961 gjestedøgn til 1.830.027. Kina som har hatt en betydelig vekst de siste 10 årene fikk i 2018 en tilbakegang på̊ 5,4 prosent til totalt 450.827 gjestedøgn, mens vi fra Asia som region hadde en nedgang på̊ 2,4 prosent til 1.169.056 gjestedøgn, sier Per-Arne Tuftin.

Sør-Europa hadde en økning på 5,1 prosent til 1.114.587 gjestedøgn, her var det spesielt Frankrike og Italia som økte. Sentral-Europa inklusive Tyskland hadde en økning på̊ 5,2 prosent til 3.073.400 gjestedøgn. Norden hadde en nedgang på̊ 2,8 prosent i antall gjestedøgn fra 2017 til 2.112.156 gjestedøgn, fordelt på 3,6 prosent nedgang for Sverige og 2,5 prosent nedgang for Danmark. Sett i perspektiv er det her interessant å merke seg at Sentral-Europa er den største regionen med vel 3,1 millioner gjestedøgn, etterfulgt av Norden med 2,1 millioner gjestedøgn, mens Sør-Europa og Asia er omtrent like store i antall gjestedøgn, sier Tuftin.

Det som preger 2018 er en god vintersesong med gode snøforhold, etterfølges av en fin sommersesong med rekordvarme i store deler av landet. Selv med god økning i antall gjestedøgn i vintermånedene på 6 prosent, forsterkes reiselivets utfordring ytterligere med størst tilvekst i sommermånedene med 2 prosent. Dette er problemet for reiselivet i Norge, vi må utvikle våre produkter til også å være attraktive utenfor høgsesongene, slik at vi kan sikre en mer bærekraftig turisme og unngå tilløp til overturisme sier Per-Arne Tuftin.

For regionene i Norge er det størst vekst på̊ Vestlandet med 3 prosent og Østlandet med 2 prosent. Bryter vi ned tallene ser vi for hotell en vekst på 1,9 prosent, hvorav 0,8 prosent vekst fra utlandet og 2,3 prosent vekst fra Norge. Markedene som utpeker seg her er USA med økning på 22,6 prosent, deretter kommer Frankrike med en økning på 10 prosent og Italia med en økning på 8,0 prosent, mens Kina går tilbake, sier Per-Arne Tuftin.

Sammenlignet med 2017 gikk i følge SSB losjiomsetningen på hotellene opp med 3 prosent til 15,1 milliarder kroner. Gjennomsnittlig pris per rom økte fra 946 til 960 kroner for hele landet. I 2018 var det flere tilgjengelige rom enn i 2017, og selv om overnattinger på hotellene økte så var det en lavere kapasitetsutnyttelse av rom for hele året enn i 2017. Dett har medvirket til at losjiomsetningen per tilgjengelig rom var tilnærmet uendret fra 2017, til tross for en økning i gjennomsnittlig pris per rom.

Innenfor camping får vi en økning i alt på 0,7 prosent, hvor det er en nedgang fra Norge på 0,8 prosent mens utenlandske gjestedøgn øker med 3,7 prosent. Det er Tyskland og Nederland som øker mest. Tyskland med en økning på 9,6 prosent som tilsvarer 96.388 gjestedøgn og Nederland med en økning på 25.128 gjestedøgn som tilsvarer 6,0 prosent. Det er ellers en fin økning fra Sveits, Østerrike og Spania. Økningen skyldes i stor grad bilturister fra Europa til Norge. Norge og Danmark har størst tilbakegang.Den største bidragsyteren var økningen i bobiler. Dette henger sammen med at antall bobiler har doblet seg de siste 10 årene. Sammenlignet med 2017 økte overnattinger registrert i bobil med 23 prosent, sier Per-Arner Tuftin i Norsk Reiseliv.

Ferie og fritidstrafikken og yrkesreiser vokser, mens kurs, konferanse og kongresser går litt tilbake. Dette viser at yrkestrafikken er tilbake etter krisen som oppsto som en følge av fallet i oljeprisen og nedskjæringer i næringslivet, samtidig som vi ser at kurs- og konferanse ikke har utviklet seg tilsvarende.

Veksten fra de europeiske markedene i 2017 skyldes i stor grad en fortsatt svak norsk krone som har ført til at prisene på reiser til Norge ikke har økt de seneste årene, bedre økonomi i de fleste landene i Europa og at de nordiske landene er populære reisemål. Dette sammen med økt interesse for Norge som er skapt gjennom et langsiktig markedsarbeid har vært medvirkende til at vi har hatt sammenhengende vekst fra 2014, sier Tuftin.

De 10 siste årene har Norge hatt en vekst på̊ vel 5 millioner gjestedøgn, hvor 3 millioner kommer fra Norge og 2 millioner fra utlandet. Spesielt Asia og USA har hatt en betydelig vekst, med en økning på̊ vel 550.000 gjestedøgn fra USA og 400.000 gjestedøgn fra Kina. Dette er en vekst som i stor grad skyldes en svakere norsk krone fra 2014, bedre tilgjengelighet ved økt flykapasitet og flere direkte flyruter. Samt at et langsiktig internasjonalt markedsarbeid i samarbeid mellom Innovasjon Norge og norsk reiselivsnæring har vært med på̊ å øke interessen for Norge som reisemål, sier Per-Arne Tuftin.

Nordmenns reiser

Det foreligger ikke endelig tallmateriale fra SSB, men i følge SSBs reiseundersøkelse og beregninger foretatt av Norsk Reiseliv ser det ut til at nordmenn foretok vel 27 millioner reiser med minst en overnatting i 2018. Dette er en økning på 17 prosent fra 2018. Veksten i 2018 kom på reiser innenlands som økte fra 15 millioner reiser i 2017 til vel 19 millioner reiser i 2018, 7 av 10 nordmenn reiste innenlands i 2018. Utenlandsreiser gikk ned fra 8,2 millioner reiser i 2017 til 8 millioner reiser i 2018. Dette skyldes i stor grad det fine været i Norge sommeren 2018, samtidig som en svak norsk valuta kan ha en hatt påvirkning på at nordmenn la ferien til eget land, sier Tuftin.

Veien videre

Utviklingen i 2018 ser samlet sett for reiser til og i Norge ut til å bli noe bedre enn i 2017, men vi har de siste to årene hatt en svakere utvikling enn for rekordårene 2014 til 2016 og en svakere utvikling enn Europa forøvrig.

Internasjonalt passerte vi på̊ verdensbasis 1,4 milliarder internasjonale feriereiser i 2018, som er en vekst på̊ 7 prosent fra 2017. Dette skjer 2 år tidligere enn tidligere prognoser fra UNWTO. Europa hadde i 2018 en vekst på̊ 5,7 prosent, hvor Sør-Europa toppet med 7 prosent og Norden var lavest med 0,2 prosent vekst. Årsaken til veksten på̊ verdensmarkedet skyldes sterkere økonomisk vekst internasjonalt, bedre rutetilbud med fly, digitalisering og nye forretningsmodeller som airbnb og at det er blitt enklere å få visum.

Norsk Reiseliv forventer at veksten skal fortsette og at vi passerer 2 milliarder internasjonale feriereiser i 2030 sier direktør Per-Arne Tuftin i Norsk Reiseliv. Dette er en forventet vekst på 5 prosent i året. Nå ligger reiser til Norge noe under dette, men de internasjonale trendene tyder på at Norge fortsatt ligger an til vekst og interessen for å besøke Norge har økt betraktelig de siste årene. Det viser både Innovasjon Norges Trackerundersøkelse og varepraten om Norge på internett som øker fra hele verden og hvor Tyskland ligger på topp. Men alt avhenger her av at vi kan konkurrere i et stadig tøffere internasjonalt reisemarked, at den norske kronen fortsatt holder et lavt nivå og at skatte- og avgiftspolitikken ikke bidrar til å gjøre de norske ferieproduktene dyrere sier Per-Arne Tuftin.

Reiseliv som næring for fremtiden

Reiseliv er en viktig bidragsyter til opprettholdelse av bosetting, lokal verdiskaping og en næring som skaper arbeidsplasser over hele landet, med betydelig skatteeffekt og integrering av arbeidstakere med ulik etnisk og sosial bakgrunn.

Reiselivet er arbeidsintensivt og hadde i 2016 i følge SSBs satellittregnskap 162.400 årsverk. 1 av 10 nye jobber i Norge er i dag i reiselivet. Samlet turistkonsum i Norge var 170 milliarder kroner i 2016, hvorav 50 milliarder kommer fra utenlandske besøkende.  Ansatte i reiselivsnæringen bidrar i dag med omlag 20 milliarder kroner i samlet personskatt, arbeidsgiveravgift og trygdeavgift til kommunene i Norge.

For å sikre bærekraftig vekst og styrke markedsmulighetene for Norge som reisemål er vi avhengig av at reiselivsnæringen og det offentlige samarbeider om å utvikle reiselivet. Internasjonalt er det vekst i reiselivet og vi mener våre mål om vekst er realistiske gitt at rammebetingelsene legges til rette for å øke den internasjonale trafikken til Norge både av individuelt reisende, kurs- og konferansemarkedet.

2019-02-05T13:12:05+00:00