Strategi for Norsk Reiseliv

Reiselivet i Norge er en viktig bidragsyter til opprettholdelse av bosetting, lokal verdiskaping og en næring som skaper arbeidsplasser over hele landet, med betydelig lokal skatteeffekt og integrering av arbeidstakere med ulik etnisk og sosial bakgrunn.

Reiselivet sysselsatte i 2019 i følge SSB 171.200 årsverk, hadde et samlet turistkonsum på 194  mrd kroner hvorav 55,4 mrd kroner kom fra utenlandske besøkende. Mangelfull tilgang på statistikk, situasjonsbeskrivelse og kunnskap om turistene skaper imidlertid usikkerhet om næringen, noe som blant annet fører til lavere investeringer enn ved tilgang på troverdig informasjon.

Reiselivsnæringen har i liten grad vært en integrert del av myndighetenes næringspolitikk, hvor rammebetingelsene og de offentlige virkemidlene ikke er godt nok tilpasset strukturen i reiselivet. Dette ved siden av en fragmentert offentlig satsing på næringsrettet reiselivsforskning, mangelfull implementering av digital teknologi i og rundt reiselivet og en manglende produktportefølje for lavsesongturisme, har ført til at norsk reiselivsnæring har hatt en svakere økonomisk vekst enn hos våre konkurrenter.

Reiselivet er en næring som opererer i et land med et høyt pris- og kostnadsnivå og som konkurrerer i et internasjonalt marked, noe som gjør lønnsomhet til et viktig tema. Mens enkelte regioner og destinasjoner har god tilgang på besøkende, går andre destinasjoner og reiselivsprodukter med svakere belegg og tap.

Et konkurransedyktig reiseliv

Verden forandrer seg, nye markeder, målgrupper, trender og ny teknologi krever fokus på en mer målrettet og kostnadseffektiv produktutvikling, distribusjon og markedsføring av Norge som reisemål.  Dette vil være en forutsetning for at reiselivsnæringen skal få gjennomslag og øke inntjeningen i en stadig tøffere internasjonal konkurranse. Med en fremtidig usikkerhet i forhold til flere av våre etablerte næringer inklusive olje- og gassindustrien, trenger Norge bedre lønnsomhet og høyere vekst i tradisjonelle konkurranseutsatte næringer.

Norge har gode forutsetninger for å lykkes i et fremtidig nasjonalt og internasjonalt reiselivsmarked. For å sikre en bærekraftig vekst og styrke markedsmulighetene for Norge som reisemål er vi avhengig av at reiselivsnæringen og det offentlige samarbeider om å utvikle reiselivet. Internasjonalt er det vekst i reiselivet og vi mener våre mål om vekst er realistiske gitt at rammebetingelsene legges til rette for å øke den internasjonale trafikken til Norge både av individuelt reisende og konferansemarkedet. Norge skal være et land som skaper inntjening og sysselsetting gjennom lønnsomme og fornøyde besøkende.

Norsk Reiseliv har som mål at reiselivet i 2025 gitt konkurransedyktige rammebetingelser og bedre utnyttelse av sesongene sysselsetter 210.000 årsverk, bidrar til et turistkonsum på 265 mrd kroner, hvorav 90 mrd kroner kommer fra utenlandske besøkende og har en verdiskaping på 182 mrd kroner. Ansatte i næringen bidrar i dag med omlag 20 milliarder kroner i samlet personskatt, arbeidsgiveravgift og trygdeavgift. Vi har som målsetting at denne skal øke til 25 milliarder kroner i 2025.

Hva må til for at reiselivet i Norge skal bli konkurransedyktig:

 1. Vi må bedre vår konkurransedyktighet og styrke inntjeningen i næringen gjennom målrettet og sesongtilpasset profilering og markedsføring.
 2. Reiselivet må få tilgang på virkemidler i form av tilskudds- og finansieringsordninger, samt risikoavlastning som bidrar til økt konkurransekraft på linje med andre vekstnæringer.
 3. Attraktiviteten og etterspørselen etter Norge som reisemål må styrkes ved økt satsing på næringsrettet forskning og utvikling.
 4. Det må tilrettelegges for elektroniske systemer for registrering, bearbeiding og tilgang på statistikk og markedsdata.
 5. Reiselivets posisjon og konkurransekraft må styrkes ved utvikling og implementering av digital teknologi som er tilpasset reiselivets behov innen drift, distribusjon og salg.
 6. Det må jobbes for økt tilgang på medarbeidere med relevant fag- og akademisk utdannelse.

Strategi for Norsk Reiseliv

Norsk Reiseliv har som formål å styrke reiselivsindustriens innflytelse og posisjon som en ledende industri og skape grunnlaget for at Norge som destinasjon tar en større del av den internasjonale veksten i reiselivet.

Vår målsetting er at vi gjennom vårt arbeid skal bidra til å:

 1. Sikre bærekraftig vekst i reiselivet.
 2. Sikre virkemidler for økt konkurransekraft på linje med andre vekstnæringer.
 3. Øke attraktiviteten og etterspørselen etter Norge som reisemål.
 4. Øke norsk verdiskaping og sysselsetting ved tilrettelegging for lønnsom turisme hele året.

Dette skal vi oppnå ved å være den viktigste premissgiveren i reiselivet og jobbe for:

 1. Et bærekraftig reiseliv.
 2. En målrettet distribusjon og markedskommunikasjon, ved å:
  1. Styrke etterspørsel og attraksjonsverdi for Norge som helårs reisemål.
  2. Utvikle og koordinere næringsrettet FoU.
  3. Tilrettelegge for teknologiutvikling og digitalisering.

Norsk Reiseliv skal ikke konkurrere med det offentlige virkemiddelapparatet, landsdels- og destinasjonsselskaper innenfor profilering, merkevarebygging og operative markedsføringsoppgaver. Vi skal ikke operere som en arbeidsgiverorganisasjon.

Våre medlemsbedrifter og organisasjoner skal være en del av det sterkeste nettverket innenfor reiselivet i Norge – der hvor topplederne diskuterer og tar ansvar for norsk reiselivs fremtid og utvikling. Norsk Reiseliv skal signalisere mangfold gjennom sine medlemsbedrifter.

Vi skal jobbe med norske og internasjonale samarbeidspartnere for å styrke reiselivets posisjon.