Strategi for Norsk Reiseliv

Reiselivet i Norge er en viktig bidragsyter til opprettholdelse av bosetting, lokal verdiskaping, og en næring som skaper arbeidsplasser over hele landet, med betydelig lokal skatteeffekt og integrering av arbeidstakere med forskjellig etnisk og sosial bakgrunn.

Reiselivet har tradisjonelt sett i liten grad vært en integrert del av myndighetenes næringspolitikk, hvor rammebetingelsene og de offentlige virkemidlene ikke er godt nok tilpasset strukturen i reiselivsnæringen, samt at reiseliv er en næring som opererer i et land med et høyt pris- og kostnadsnivå og som konkurrerer i et internasjonalt marked. Lønnsomhet er fortsatt et viktig tema i reiselivet. Mens enkelte regioner og destinasjoner har god tilgang på besøkende, går andre destinasjoner og reiselivsprodukter med svakt belegg og tap.

Reiselivet i Norge sysselsatte i 2016 i følge SSB 162.400 årsverk, hadde et samlet turistkonsum på 170 mrd kroner hvorav 50 mrd kroner kom fra utenlandske besøkende og en verdiskaping målt i bruttoprodukt på 114 mrd kroner (4,2% av BNP). Norsk Reiseliv har som mål at reiselivet i Norge i 2025 sysselsetter 210.000 årsverk, bidrar til et turistkonsum på 265 mrd kroner, hvorav 90 mrd kroner kommer fra utenlandske besøkende og har en verdiskaping på 182 mrd kroner. Ansatte i næringen bidrar i dag med omlag 20 milliarder kroner i samlet personskatt, arbeidsgiveravgift og trygdeavgift til kommunene i Norge. Vi har som målsetting at denne skal øke til 25 milliarder kroner i 2025.

For å sikre en bærekraftig vekst og styrke markedsmulighetene for Norge som reisemål er vi avhengig av at reiselivsnæringen og det offentlige samarbeider om å utvikle reiselivet. Internasjonalt er det vekst i reiselivet og vi mener våre mål om vekst er realistiske gitt at rammebetingelsene legges til rette for å øke den internasjonale trafikken til Norge både av individuelt reisende og konferansemarkedet.

Norsk Reiseliv

Norsk Reiseliv skal være en uavhengig bransjeforening for reiselivet i Norge. Formålet med foreningen er å styrke reiselivsindustriens innflytelse og posisjon som en ledende industri og skape grunnlaget for at Norge tar en større del av den internasjonale veksten i reiselivet.

Vi skal være en samlende organisasjon for reiselivsnæringen og har som målsetting å styrke grunnlaget for privat eierskap og bidra til å gjøre reiselivet til en ledende industri i Norge, sikre virkemidler for økt konkurransekraft på linje med andre vekstnæringer, samt øke attraktiviteten og etterspørselen etter Norge som reisemål gjennom næringsrettet forskning og utvikling, digitalisering og bærekraftig vekst.

Norsk Reiseliv skal være reiselivets stemme overfor det politiske miljøet, embetsverk, media og samfunnet, og en aktiv premissgiver for en bærekraftig utvikling av Norge som reisemål. Vi skal signalisere mangfold gjennom våre medlemsbedrifter.

 Målsetting ved vårt arbeid skal være å:

 1. Sikre bærekraftig vekst.
 2. Styrke grunnlaget for privat eierskap og bidra til å gjøre reiseliv til en ledende industri.
 3. Sikre virkemidler for økt konkurransekraft på linje med andre vekstnæringer.
 4. Øke attraktiviteten og etterspørselen etter Norge som reisemål.
 5. Øke verdiskapingen og sysselsettingen ved prioritering av lønnsom turisme hele året.

For å oppnå målsettingen skal Norsk Reiseliv være reiselivets stemme og den den viktigste premissgiveren i reiselivet, med spesiell vekt på å jobbe for:

 1. Bærekraftig utvikling i reiselivet
 2. Næringsrettet forskning og et bedre statistikkgrunnlag
 3. Teknologiutvikling og digitalisering i reiselivet
 4. Styrke attraksjonsverdien ved å utvikle attraktive destinasjoner og produkter hele året
 5. Målrettet distribusjon og markedskommunikasjon

Norsk Reiseliv skal ikke konkurrere med det offentlige virkemiddelapparatet, landsdels- og destinasjonsselskaper innenfor profilering, merkevarebygging og operative markedsføringsoppgaver. Vi skal ikke operere som en arbeidsgiverorganisasjon.

 Vi skal utføre våre oppgaver ved å;

 • Være en tydelig kommersiell stemme for reiselivet
 • Være et uavhengig, synlig og tydelig kompetansemiljø i og utenfor reiselivet
 • Være en aktiv bidragsyter i offentlige høringer og i reiselivspolitiske saker
 • Være en aktiv premissgiver for myndighetene
 • Være prosjektansvarlig og søker for næringsrettede forskningsprosjekter
 • Utarbeide og formidle forskningsrapporter fra egne og eksterne forskningsprosjekter
 • Utarbeide pressemeldinger og kontakt med pressen
 • Produsere nyheter i sosiale medier
 • Produsere nyheter og debattinnlegg på www.norsk-reiseliv.no
 • Medarrangør og deltaker i debattmøter og seminarer
 • Arrangere kompetansehevende aktiviteter og studieturer for våre medlemsbedrifter

Våre medlemsbedrifter og -organisasjoner skal være en del av det sterkeste nettverket innenfor reiselivet i Norge- der hvor topplederne diskuterer og tar ansvar for norsk reiselivs fremtid og utvikling.

Vi jobber med norske og internasjonale samarbeidspartnere for å styrke reiselivets posisjon.