Regjeringen la fredag 6. oktober frem forslaget til statsbudsjett for 2024.  Regjeringen foreslår her å øke bevilgningen til Innovasjon Norges reiselivssatsing til 195 millioner kroner. Dette er en økning på 11 millioner kroner fra 2023.

Økningen skal, i tillegg til en justering i forhold til pris- og lønnsvekst blant annet brukes til en styrking av klynge- og bedriftsnettverksatsingen i reiselivet. Dette er viktig, men det er vel så viktig å styrke det internasjonale markedsarbeidet i en stadig tøffere internasjonal konkurransesituasjon, styrke rekrutteringen til bransjen og komme med tiltak for å redusere det økte kostnadsnivået for reiselivsbedriftene.  Dette blir det ikke nok penger til med den foreslåtte økningen.

Regjeringen har nå igangsatt arbeidet med en plan for reiselivet, som skal rette søkelyset mot bærekraftig utvikling, helårlige arbeidsplasser, kompetanse, markedsføring, destinasjonsutvikling og verdiskaping i hele landet. Dette er svært positivt og følges opp av blant annet Norsk Reiseliv.

Reiseliv

Arbeidet for gode generelle rammevilkår for reiselivet vil ifølge regjeringen fortsatt stå sentralt. Regjeringen viderefører derfor reiselivsoppdraget til Innovasjon Norge, som et viktig virkemiddel for å bidra til en mer lønnsom og bærekraftig utvikling i næringen.

Gjennom å profilere Norge som helårlig reisemål og tilrettelegge for utvikling av produkttilbudet i næringen, skal Innovasjon Norge ifølge forslaget til statsbudsjett for 2024 bidra til å styrke markedsmulighetene for norske reiselivsaktører gjennom hele året.

Strategisk markedsføring av Norge som reisemål er viktig for at norsk reiseliv skal nå fram i et konkurranseutsatt internasjonalt marked. Markedsføringen skal ifølge budsjettet innrettes slik at den bidrar til økt etterspørsel i de mest lønnsomme og bærekraftige kundesegmentene. Satsingen er også et virkemiddel for å spre besøksstrømmene til Norge over tid og sted.

Innovasjon Norge har en viktig rolle i å tilrettelegge for at norsk reiseliv kan fortsette å utvikle seg i en mer bærekraftig retning, slik at Norge har et konkurransekraftig reiselivstilbud i framtiden. Innovasjon Norge skal ifølge budsjettforslaget tilby ulike tjenester som bidrar til utvikling i reiselivsnæringen, blant annet merkeordningen for bærekraftige reisemål, bedriftsnettverk, kurs og andre utviklingsprosjekter.

Det er bedriftene som er grunnlaget for de sterke næringsmiljøene vi har i Norge. Klyngeprogrammet skal nå i større grad løfte fram nye miljøer og vil i større grad enn tidligere gi insentiver til konsolidering og samarbeid, for å bygge enda sterkere, mer nyskapende og konkurransedyktige næringsmiljøer. Innovasjon Norge vil ha en ny innretning av klyngeprogrammet på plass til 2024. Dette programmet finansieres sammen med midler fra Kommunal- og distriktsdepartementet.

Reisemålsutvalget la fram sin rapport 30. mars 2023 (NOU 2023: 10 Leve og oppleve – Reisemål for en bærekraftig fremtid). Utredningen gir ifølge regjeringen viktige innspill til dens videre arbeid med reisemålsutvikling og besøksforvaltning. Departementet har gjennomgått høringsinnspillene og er i gang med å følge opp utredningen i samråd med berørte departementer. Regjeringen har fortsatt ingen løsninger for besøksbidrag/turistskatt, men vil i 2024 jobbe for en kommunal innføring av besøksbidrag. Det er positivt at de signaliserer at de vil sette i gang pilotprosjekter, og dette er i tråd med våre innspill.

Regjeringen vil følge opp arbeidet til strategigruppen «Reiseliv 2030» om forsknings- og innovasjonstiltak som bidrar til at reiselivsnæringen blir mer helårlig, skaper aktivitet i hele landet, bidrar til økt verdiskaping og gjennomfører en grønn omstilling. Regjeringen vil også følge opp Hurdalsplattformens punkt om å etablere en nasjonal godkjenningsordning for lokal- og regionalguider, turledere og fjellførere.

Økt satsing på eksport

Regjeringen bevilger 95 millioner kroner til å fremme norsk eksport. Dette er en økning på 45 millioner fra 2023. Regjeringen har som målsetting å øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030. For å nå dette målet prioriterer regjeringen å utvikle strategiske eksportsatsinger for utvalgte sektorer som blant annet reiseliv.

Bevilgningene for 2024 skal gå til å gjennomføre eksportsatsingene under eksportreformen Hele Norge eksporterer.  Disse pengene skal brukes for å styrke Innovasjon Norge og virkemiddelapparatet sin internasjonale tilstedeværelse, til eksportprogram for næringene, til felles profileringsmateriale og for og styrke NORWEP sine internasjonale aktiviteter.

Det jobbes nå med en egen eksportstrategi for reiseliv, som etter planen skal overleveres Nærings- og fiskeridepartementet ved årsskiftet 2023/24. Norsk Reiseliv er med i dette arbeidet og vi setter stor pris på at regjeringen har valgt reiseliv som en av fem strategiske satsingsområder.

Skatter og avgifter

Regjeringen foreslår å starte utfasing av den ekstra arbeidsgiveravgiften på høye lønninger ved å heve innslagspunktet fra 750 000 til 850 000 kroner. Ekstra arbeidsgiveravgift beregnes med sats på 5 prosent og blir bare lagt på den delen av lønn og samlede ytelser som overstiger 850 000 kroner.

Endret beregningsmetode for fastsetting av formuesverdi for næringseiendom. På kort sikt økes kalkulasjonsrenten for næringseiendom med 1 prosentenhet for eiendommer som er lokalisert utenfor storbyene. Ved å øke kalkulasjonsrenten for næringseiendom utenfor storbyene, får mange eiendommer i distriktene ifølge regjeringen lavere formuesverdi.

Utbytte- og selskapsskatten foreslås å bli holdt uendret i 2024.

Regjeringen har tidligere varslet et forslag til særregler for mer effektiv beskatning av privat konsum i selskap, den såkalte monsterskatten. Norsk Reiseliv har tidligere vært kritisk til en slik skatt. Regjeringen sier i forslaget til statsbudsjett for 2024 at forslaget ikke fremmes for 2024, men at de tar sikte på å fremme dette med virkning fra 2025.

Nasjonale Turistveger

Det står i Samferdselsdepartementet sitt budsjettforslag at flere større og mindre tiltak på Nasjonale turistveier skal videreføres i 2024, og ventes å bli ferdige og tilgjengelige for trafikantene i 2024. Det står ikke angitt noe beløp til denne satsingen i 2024, men vi håper at budsjettene er på line med det som er foreslått av Statens Vegvesen.