For å sikre bærekraftig vekst og styrke markedsmulighetene for Norge som reisemål er vi avhengig av at reiselivsnæringen og det offentlige samarbeider om å utvikle reiselivet. Internasjonalt er det vekst i reiselivet og vi mener våre mål om vekst er realistiske gitt at rammebetingelsene legges til rette for å øke den internasjonale trafikken til Norge både av individuelt reisende og konferansemarkedet.

Reiselivet er arbeidsintensivt og vårt mål er at det skal være 210.000 årsverk i reiselivet i 2025. Det er en økning på vel 50.000 årsverk ifra 2016. 1 av 10 nye jobber i Norge er i dag i reiselivet. Ansatte i næringen bidrar i dag med omlag 20 milliarder kroner i samlet personskatt, arbeidsgiveravgift og trygdeavgift til kommunene i Norge. Vi har som målsetting at denne skal øke til 25 milliarder kroner i 2025. Samlet turistkonsum i Norge var 170 milliarder kroner i 2016 med mål om å komme opp i 265 milliarder kroner i 2025.

Reiseliv er en viktig bidragsyter til opprettholdelse av bosetting, lokal verdiskaping og en næring som skaper arbeidsplasser over hele landet, med betydelig skatteeffekt og integrering av arbeidstakere med ulik etnisk og sosial bakgrunn.

Vi mener at følgende 12 punkter er viktig for å nå vår målsetting: 

 1. Verden forandrer seg, nye markeder, målgrupper, trender og ny teknologi krever mer målrettet og kostnadseffektiv distribusjon og markedsføring av norske regioner og Norge som reisemål. 
 2. Norsk Reiseliv mener at det i større grad enn i dag må etableres et forpliktende strategisk samarbeid mellom Innovasjon Norge, landsdelsselskapene og de største destinasjonsselskapene i den internasjonale markedsføringen av Norge som reisemål. 
 3. Norsk Reiseliv mener at vi må unngå innføring av nye skatter og avgifter. Et forventet økt antall reisende på verdensbasis i årene som kommer, gjør at norsk reiselivsnæring har potensial for fortsatt vekst. Dette krever konkurransedyktige priser og at myndighetene legger til rette for vekst, i stedet for å pålegge næringen økte skatter og avgifter, inklusive økte momssatser.
 4. Norsk Reiseliv mener at attraktiviteten og etterspørselen etter Norge som reisemål må styrkes ved økt satsing på næringsrettet forskning og utvikling. Vi mener dagens forskningsprogram i for liten grad er tilpasset reiselivets kunnskapsbehov. 
 5. Norsk Reiseliv mener at mangelfull tilgang på statistikk, situasjonsbeskrivelse og kunnskap om turistene skaper usikkerhet om og i næringen. Vi har ikke en god nok statistikk som sier hvor mange turister som besøker Norge i løpet av ett år. Manglende statistikk fører til lavere investeringer og hindrer nødvendig utbygging av infrastruktur på reisemålene. 
 6. Norsk Reiseliv mener det i større grad bør settes av midler til utviklingsprosjekter i reiselivet. Skal vi lykkes med økt lønnsomhet og flere helårs arbeidsplasser må vi ha produkter som er bedre tilpasset de ulike årstider og sesonger. Støtte til utviklingsprosjekter må gis ut fra produktets adresse og ikke bedriftens forretningsadresse.
 7. Norsk Reiseliv mener at det må̊ utarbeides en tverr-departemental strategi/ handlingsplan for å sikre bærekraftig utvikling av reiselivet. 
 8. Norsk Reiseliv mener det er viktig at tiltakene mot marin forsøpling styrkes og at det settes strengere utslippskrav til cruiseskip i verdensarvfjordene og andre sårbare fjorder langs norskekysten. 
 9. Norsk Reiseliv mener at mottaksplikten må fjernes i havne- og farvannsloven, slik at destinasjonene kan sette tak på antall cruisepassasjerer eller skip med miljøhensyn/bærekraftig utvikling som utgangspunkt. Det må tilrettelegge for elektrisk rutetrafikk samt tilgang på land- og ladestrøm i alle relevante havner.
 10. Norsk Reiseliv mener at regjeringen må unngå unødvendig byråkrati som reduserer reiselivsnæringens konkurransekraft og evne til verdiskaping. De nye reglene for skattlegging ved uttak av opptjente bonuspoeng innen blant annet fly og hotell, samt skatt på tips er eksempler på økt byråkratisering.
 11. Norsk Reiseliv imøteser regjeringens fremleggelse av strategi for kultur og reiseliv vinteren 2019. Det er fortsatt et potensial for økt vekst i reiselivet i Norge dersom vi lykkes med et bedre samspill mellom kultur- og reiselivsnæringene.
 12. Norsk Reiseliv mener det må prioriteres økt tilgang på medarbeidere med relevant utdannelse. Reiselivsnæringen sysselsetter medarbeidere innen ulike funksjoner og det er allerede i dag mangel på kompetent arbeidskraft, blant annet innen matfagene. Reiselivet er en næring med store utviklingsmuligheter for dem som ønsker en karriere, men da må vi sikre relevante utdanningstilbud.