Norge får en ny regjeringsplattform, og i motsetning til Jeløya-plattformen har nå reiseliv kommet inn. Norsk Reiseliv er svært godt fornøyd med dette, noe som vi har jobbet for å få til sier direktør Per-Arne Tuftin. Det at reiselivet kommer tydelig frem i den nye plattformen gjør at reiseliv får økt prioritering i regjeringens politikk de neste 2,5 årene.

Regjeringen legger til rette for verdiskaping og lønnsomhet i reiselivsnæringen først og fremst gjennom å etablere gode rammebetingelser for å drive næringsvirksomhet. Reiselivsnæringen er en av verdens raskest voksende næringer, der Norge har gode forutsetninger for å delta. I tillegg har regjeringen listet opp flere tiltak som vi ser svært positivt på, sier Tuftin.

Et skår i gleden er imidlertid at regjeringen går inn for å gjennomgå̊ og forenkle merverdiavgiftssystemet med mål om å redusere antall satser. Dette kan medføre en økning i momsen på reiselivstjenester. Her må reiselivet gå sammen for å hindre at dette fører til en økning i skatter og avgifter for reiselivet, sier Per-Arne Tuftin.

I den nye regjeringsplattformen sier regjeringen at den vil:

  •  Bygge ut infrastruktur for å få økt tilgjengelighet til distriktsdestinasjonene.
  •  Styrke merkevarebyggingen av Norge som reisemål.
  •  Ivareta vår kulturarv og natur gjennom vern tilrettelagt for bruk.
  •  Redusere skatte- og avgiftsnivået og forenkle skatte- og avgiftssystemet, som også vil komme reiselivsnæringen til gode.
  •  Gjennomgå ulike hindre som begrenser etablering av handelsbedrifter, med sikte på forenklinger.
  •  Utvikle modeller innen kulturturisme som kan gi nye forretningsmodeller og samarbeid mellom kulturinstitusjoner og turistnæringen.
  •  Gi kommunene myndighet til å gi salgs- og skjenkebevilling i samme lokale i tilknytning til bryggeri.

I tillegg kommer generelle rammebetingelser for næringslivet som selvfølgelig også kommer reiselivet til gode.

For å utvikle et bærekraftig velferdssamfunn og et konkurransedyktig næringsliv, vil regjeringen ha en langsiktig og forpliktende satsing på̊ forskning. Dette er et område som er viktig for reiselivet. Skal norsk reiselivsnæring konkurrere i et stadig tøffere internasjonalt marked er vi avhengig av næringsrettet forskning og utvikling. Vi har dessverre ikke et eget forskningsprogram for reiselivsforskning, så vi håper at reiselivet på linje med øvrige tjenesteytende næringer i større grad enn hva som er tilfelle i dag kan få tilgang på forskningsmidler gjennom de generelle forskningsprogrammene. Dette er forøvrig et område som vi jobber for sammen med Norges Forskningsråd sier Tuftin.

Regjeringen vil fortsette arbeidet med å jobbe motunødvendig byråkrati som reduserer næringslivets konkurransekraft og evne til verdiskaping. Det offentliges behov for kontroll må̊ i følge regjeringsplattformen balanseres bedre mot næringslivets behov for forenkling.

Klima blir ett av regjeringens satsingsområder og den vil føre en politikk som styrker Norges konkurransekraft, skaper grønn vekst og nye grønne jobber samtidig som utslipp av klimagasser reduseres. Regjeringen vil også̊ ha tett dialog med næringslivet for å skape lønnsomme, grønne arbeidsplasser blant annet på grunnlag av deres veikart til lavutslippssamfunnet, og med utgangspunkt i prinsippene for grønn konkurransekraft. Regjeringen vil videreføre Enovas mulighet til å støtte omstilling til lavutslippsteknologi i alle sektorer. Her har flere av våre medlemmer nytt godt av tilskudd både til ombygging og nybygging av skip og hotelleiendommer.

Regjeringen vil legge til rette for en bærekraftig bevaring av landets sterke tradisjoner for jakt, fiske og friluftsliv med utgangspunkt i allemannsretten til fri ferdsel i utmark og følge opp handlingsplan for friluftsliv. Regjeringen vil ha en offensiv strategi mot marin forsøpling og spredning av mikroplast nasjonalt og internasjonalt. Det er enighet i regjeringen om at det ikke skal igangsettes konsekvensutredning av Lofoten og Vesterålen i denne regjeringsperioden. Dette ser vi på som svært viktig og er av stor betydning for bærekraftsatsingen i reiselivet, sier direktør Per-Arne Tuftin i Norsk Reiseliv.

Her kan du laste ned Granavolden-plattformen