Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 ble lagt frem i dag. For reiseliv sitt vedkommende er det er budsjett uten store overraskelser.

Hovedtrekkene i budsjettet er:

 • Det blir ingen økning i reiselivsmomsen i 2019. Dette er en sak som organisasjonene i reiselivet har jobbet med og vi er derfor svært godt fornøyd med at det ikke blir en økning her i 2019.
 • Det foreslås bevilget 231,5 mill kroner til reiselivsformål gjennom Innovasjon Norge. Tilsvarende som i 2017 og 2018. Midlene skal benyttes til å profilere Norge som reisemål, gjennomføre operative markedstiltak og tilrettelegge for utvikling og salg av norske reiselivsprodukter. Vi er fornøyd med videreføring av bevilgningen, men dersom Norge skal kunne hevde seg i en stadig tøffere internasjonal konkurranse både i høg- og lavsesong, må denne bevilgningen økes betydelig.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til jernbane med 2 milliarder kroner. Et meget godt initiativ for å sikre en klimavennlig utbygging av jernbanenettet, som også kommer reiselivet til gode.
 • Regjeringen foreslår å øke overføringene til Nasjonale turiststier med 1 million kroner til 11,5 millioner. Dette er en satsing som reiselivet har jobbet for og vi er meget godt fornøyd med at det kommer en økning slik at flere turiststier kan ta del i bevilgningen.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til filmincentiver for internasjonale film- og serieproduksjoner med 10 millioner kroner. Norge har ligget etter her og gått glipp av flere profilerende filminnspillinger. Vi var derfor meget godt fornøyd da denne ordningen kom også i Norge og at det nå bevilges mer midler til satsingen.
 • Det foreslås å øke bevilgningene til rensing av havet for plastavfall. Dette er et område som kommer havet, naturen, miljøet, reiselivet og vår satsing på et bærekraftig reiseliv tilgode.
 • Det forslås bevilget mer midler til rassikring på fylkes- og riksveiene. Dette er med på å øke sikkerheten og sikre fremkommeligheten rundt om i landet. Et tiltak som også kommer reiselivet tilgode.
 • Regjeringen fortsetter å satse på programmet for næringsklynger, og viderefører satsningen på samme nivå som i fjor. Dette gjelder også for bedriftsnettverk, en budsjettpost som har kommet reiselivsnæringen til god nytte de seneste årene. Bra at den videreføres, men her må det større bevilgninger til for at blant annet reiselivet kan utvikle produkter og samarbeid i årene som kommer.
 • Selskapsskatten foreslås redusert fra 23 til 22 prosent. Bra tiltak som også kommer reiselivsbedriftene tilgode.
 • Hotellene får ta del i det generelle kuttet i formuesskatt på arbeidende kapital. Meget bra.
 • Regjeringen foreslår i neste års statsbudsjett at arbeidsgivere må innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift for lønn i form av tips. Dette vil skape mer byråkrati og økte kostnader for reiselivsbedriftene.
 • Regjeringen foreslår for 2019 å endre på flyseteavgiften. I stedet for en fast avgift på 83 kroner for hver passasjer, som er satsen i 2018, legger regjeringen nå opp til at avgiften skal se forskjellig ut avhengig av hvor langt passasjerene reiser. Det foreslås en provenynøytral omlegging slik at flyreiser ut av Europa får en høyere sats på 200 kroner per passasjer mens øvrige reiser får en lavere sats på 75 kroner per passasjer». De nye avgiftene foreslås iverksatt fra 1. april 2019. I mellomtiden, fra 1. januar, foreslår regjeringen å prisjustere den nåværende avgiften til 84 kroner per passasjer. Dette er et tiltak som vil øke kostnaden pr flypassasjer på langdistanse og som vil føre til færre direkteruter fra oversjøiske destinasjoner til Norge og norske flyplasser.
 • Det er fortsatt ingen avklaring for verdsettelsesrabatten i formuesbeskatningen av norskeide hoteller og andre overnattingssteder. Saken er nå oversendt ESA for å avklare hvordan en slik verdsettelsesrabatt kan innføres i overensstemmelse med EØS-avtalen. En viktig sak for reiselivsbedrifter spesielt i distriktet.

Norsk Reiseliv jobber nå videre med disse sakene. Med den usikre politiske situasjonen vi nå har blir det viktigere enn noen gang å sikre at forslagene om økning/videreføring ikke blir kuttet i den videre behandlingen i Stortinget eller i forbindelse med eventuelle budsjettforlik.