Regjeringen Støre la frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023 torsdag 6. oktober kl. 10.00.

Regjeringen opprettholder nivået på midlene til internasjonal markedsføring, samtidig som de øker skattetrykket for en allerede hardt rammet reiselivsnæring.

Skal Norge lykkes i det internasjonale reiselivsmarkedet må det satses nå. Etter en tøff periode med Korona-pandemi med etterfølgende kostnadsøkninger trenger vi hjelpe til å gjennomføre markedsaktiviteter i nært samarbeid mellom Innovasjon Norge og reiselivet. Budsjettforslaget muliggjør ikke dette, både i forhold til størrelsen på budsjettet og mangel på føringer i budsjetteksten. Konklusjonen blir at regjeringen ikke ser nytten av å øke markedsmidlene, samtidig som de fokuserer ned viktigheten av markedsarbeidet i forhold til utviklingsaktiviteter.

De foreslåtte økninger i skatter og avgifter rammer mange små og mellomstore reiselivsbedrifter særlig hardt. Regjeringens forbud mot utbytte for alle som mottar strømstøtte, setter mange bedriftseiere som er avhengig av å ta ut utbytte for å betale økt formuesskatt i en svært vanskelig situasjon. I tillegg er mange hotelleiendommer skattlagt høyt, mye høyere enn hva som er reell salgspris i markedet.

Lav momssats videreføres på 12 prosent. Det er ingen endringer i forhold til serveringsmoms.  Dette svekker vår konkurranseevne. Vi har i dag de høyeste momssatsene på servering i Europa og vi ligger i toppsjiktet på momssatsen for reiselivstjenester.

Regjeringen foreslår å halvere den avgiftsfrie kvoten ved privat innførsel av tobakksvarer som reisegods. Denne endringen gjelder både tobakksvarer kjøpt på tax free og tobakksvarer kjøpt avgiftslagt i utlandet (for eksempel grensehandel). Dette får negative innvirkninger på fergerederiene og Avinor, som er avhengig av disse inntektene.

Satsingen på Nasjonale turistveier videreføres i 2023. Flere større og mindre tiltak ventes å bli ferdige og tilgjengelige for trafikantene i 2023. Dette er meget bra.

Det har vært store forhåpninger til at The Whale skulle bli med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023. I dag kom det fram at kultur- og næringsprosjektet på Andøya ikke blir prioritert i neste års budsjett. Dette er synd fordi det er et prosjekt som vil få stor oppmerksomhet både for Norge og ikke minst for Andøya.

Dette er de viktigste punktene i forslaget til statsbudsjett for 2023 for reiselivet.

Bevilgninger:

 • Budsjettet til reiselivsformål gjennom Innovasjon Norge justeres opp til 184 mill kroner i 2023 (179,5 mill kroner i 2022).
 • Bevilgningen til reiseliv på Svalbard foreslås til 3,3 mill kroner.
 • Satsingen på Nasjonale turistveier videreføres i 2023. Flere større og mindre tiltak ventes å bli ferdige og tilgjengelige for trafikantene i 2023.
 • Regjeringen har ikke prioritert The Whale på Andøya i statsbudsjettet.
 • Regjeringa foreslår vel 3 milliarder kroner til luftfartsformål i 2023.  Av dette er 1,66 milliarder kroner tilskudd til Avinor til nye lufthavner. Midlene er fordelt med 653 millioner kroner til bygging av ny lufthamn ved Mo i Rana og 1 007 millioner kroner til bygging av ny Bodø lufthamn.
 • Regjeringen foreslår en reduksjon i klyngeprogrammet som administreres av Innovasjon Norge. Dette programmet ble også kuttet i statsbudsjettet for 2022. Klyngeprogrammet har gitt gode resultater også for reiselivet og er et viktig tilskudd for samarbeid bedrifter imellom og på destinasjoner.
 • Det er ikke foreslått midler til videreføring av den nasjonale rekrutteringsprosjektet til mat og måltidsbransjen.
 • Regjeringen bevilger 46,7 mill. kroner til arbeidet med strategiske eksportfremmesatsinger. Midlene skal benyttes til å finansiere de strategiske eksportfremmesatsingene foreslått av Nasjonalt eksportråd.

Skatt:

 • Utbytteskatten økes fra 35,2 til 37,84 prosent. Denne endringen er foreslått å gjelde fra i dag.
 • Verdsettelsen av aksjer og næringseiendom i formuesskatten økes til 80 prosent (i tråd med Hurdalsplattformen). Samtidig foreslås det å skjerme direkte eide driftsmidler og redusere verdsettelsen av disse for formuesskatteformål til 70 prosent.
 • Formueskatten inntil 20 mill kroner i formue økes fra 0,95 prosent til 1 prosent i 2023. For formuer over 20 mill kroner videreføres formueskatten fra 2022 på 1,1 prosent.
 • Regjeringen foreslår å innføre ekstra arbeidsgiveravgift i 2023 på 5 prosent for lønn over 750.000 kroner.
 • Regjeringen utsetter å skattlegge såkalt «privat konsum» i selskap, som for eksempel vil skattlegge hytter og privatfly. De sier de vil komme med et forslag i 2023 som skal gjelde fra 2024.
 • Regjeringen innfører forbud mot utbytte for alle som mottar strømstøtte.

Avgifter:

 • Lav momssats videreføres på 12 prosent. Det er ingen endringer i forhold til serveringsmoms.
 • Regjeringen foreslår å halvere den avgiftsfrie kvoten ved privat innførsel av tobakksvarer som reisegods. Denne endringen gjelder både tobakksvarer kjøpt på tax free og tobakksvarer kjøpt avgiftslagt i utlandet (for eksempel grensehandel).