Samlet turistkonsum endte på 170 milliarder kroner i 2016, viser siste oppdatering av SSBs satellittregnskap for turisme. De utenlandske turistene økte forbruket med 7,4 prosent fra året før og endte på 50 milliarder kroner i 2016.  

Dette er andre året på rad med god vekst, og for de to årene samlet var oppgangen på over 17 prosent. De norske turistene hadde en mer moderat vekst i turistkonsumet fra 2015 til 2016 på 1,8 prosent for husholdningene og 1 prosent for forretningsreisende. Økningen i utlendingenes  turistkonsum i 2015 og 2016 stemmer godt overens med økningen i utenlandske gjestedøgn som var på 19 prosent for samme periode.

Det var 162.400 sysselsatte målt i årsverk i reiselivsnæringen i 2016. Dette er en vekst på 11.000 årsverk fra 2011. Økningen i reiselivsnæringen kom i all hovedsak innen overnattings- og serveringsvirksomhet som fikk hele 9.000 nye årsverk i perioden 2011-2016. I 2016 utgjorde antall årsverk nærmere 74.000 i disse to næringsgruppene.

Bruttoproduktet i reiselivsnæringen er foreløpig beregnet til nærmere 114 milliarder kroner i 2016,. Dette utgjør en andel på 4,2 prosent av bruttonasjonalproduktet i Fastlands-Norge. Denne andelen har vært stabil de seneste årene.

Oslo og Akershus er fylkene med største aktivitet i reiselivsnæringen. Sammen utgjorde de om lag 40 prosent av den samlede produksjonen og bruttoproduktet i 2015. Reiselivsnæringen utgjorde 8 prosent av produksjonen og 6 prosent av bruttoproduktet i disse to fylkene. Andre fylker som skårer høyt på andelen sysselsatte personer er Troms og Sogn og Fjordane.

Norsk Reiseliv mener en realistisk målsetting for reiselivet, innen for rammene av en bærekraftig vekst og bedre spredning av turismen gjennom hele året, vil være at vi i 2025 sysselsetter 210.000 årsverk, bidrar til et turistkonsum på 265 milliarder kroner, hvorav 90 milliarder kroner kommer fra utenlandske besøkende og har en verdiskaping på 182 milliarder kroner.

Kilde: SSB Satellittregnskap, Statistikknett.