Norsk Reiseliv støtter regjeringens forslag til ny havne- og farvannslov.

Forslaget fra Samferdselsdepartementet ble sendt på høring 13. mars og hadde høringsfrist 15. juni 2018.

Sjøveien Videre

Turistene vil ha de unike opplevelsene Norge kan by på, men dette krever at næringen og myndighetene jobber sammen for en bærekraftig utvikling. Stadig flere turister er opptatt av at deres reiser ikke skal ha negativ effekt verken for miljøet, stedene eller lokalbefolkningen som lever der. Reiselivet er med dette som utgangspunkt opptatt av effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann. Effektiv og miljøvennlig sjøtransport og at havnevirksomheten forvaltes på en mest mulig bærekraftig måte.

Norsk Reiseliv vil i forhold til forslaget til ny havne- og farvannslov spesielt vektlegge viktigheten av:

  • Myndigheten til å regulere ferdsel og bruk av farvann legges til staten.
  • Aktiviteten i havnen må være helhetlig og bærekraftig, hvor ikke havnen alene styrer denne virksomheten men at kommunen med reiselivsdestinasjonen som høringsinstans er avgjørende myndighet.
  • Vi mener at dagens ordning med mottaksplikt i havnene skal bortfalle, slik at kommunen kan sette tak på antall cruisepassasjerer eller skip med miljøhensyn/bærekraftig utvikling som utgangspunkt. Kommunene må kunne gi forskrift om begrensninger av anløp til havn når det er nødvendig fordi lokal forurensning overskrider tillatt nivå, dette må også gjelde i forhold til antall turister som mottas.
  • Det må tilrettelegges for elektrisk rutetrafikk samt god tilgang på landstrøm og ladestrøm i alle havner, samt krav om landstrøminntak for skip i rutegående trafikk til norske havner.
  • Kystverkets forslag til tiltak for verdensarvfjordene må gjennomføres og utvides til også å gjelde alle fjorder.
  • ECA-sonen må utvides nord for 62 grader nord
  • Utslipp av spillolje og forurenset vann i norske farvann må forbys og håndheves strengere enn i dag.
  • Det må tilrettelegges for bedre mottaksmulighet for sortert avfall i havnene.