Reiselivsåret 2019 hadde vekst i antall gjestedøgn. Beregninger gjort av Statistikknett.no på bakgrunn av SSBs tallmateriale viser at Norge hadde 35,2 millioner registrerte gjestedøgn i 2019, dvs. hotell, camping og hyttegrender. Dette er en økning på 4 prosent fra 2018. Norske overnattinger anslås å ende på 24,5 millioner gjestedøgn som er en økning på 3,3 prosent, mens utenlandske overnattinger anslås til 10,7 millioner gjestedøgn som er en økning på 5,6 prosent.

Det var størst vekst fra USA med vel 140.000 gjestedøgn til 956.000 og fra Tyskland med en vekst på̊ 123.000 gjestedøgn til 1.955.000. To tredjedeler av veksten fra Tyskland var innen camping. Kina som har hatt en betydelig vekst de siste 10 årene, men som hadde en tilbakegang på 6 prosent i 2018 får i 2019 en oppgang på 4,6 prosent som tilsvarer ca 21.000 gjestedøgn. Totalt var det 472.000 gjestedøgn fra Kina i 2019 som er litt mindre enn i toppåret 2017.

Av andre interessante markeder ser vi en oppgang på 5 prosent fra Nederland til 774.000 gjestedøgn, en nedgang fra Danmark på 0,5 prosent til 756.000 gjestedøgn og en nedgang fra Sverige på 2,2 prosent til 1,1 mill gjestedøgn. Det er her interessant å se at vi hadde fler gjestedøgn fra Nederland enn fra Danmark i 2019 og at vi nærmer oss 1 mill gjestedøgn fra USA. Vi skal imidlertid nevne at det er usikkerhet om tallene fra USA, ettersom mye tyder på at disse tallene også innbefatter utenlandske gjester som er booket via Hotels.com og Expedia.com og som dermed er blitt registrert som amerikanske gjestedøgn.

I tillegg til tallmaterialet fra Statistikknett.no/SSB kommer overnattinger i hytter og ferieleiligheter som ikke registreres som en del av den offisielle gjestedøgnstatistikken fra SSB, Airbnb som ifølge alle tilbakemeldinger har hatt en betydelig vekst i 2019, samtidig som vi får stadig flere turister som kommer til Norge med cruiseskip.

Ifølge SSB var det 924.300 gjestedøgn som var formidlet av norske hytteformidlere i 2019. Tallene viser en nedgang fra 2018, som skyldes en nedgang i norske overnattinger. Utenlandske over-nattinger økte med 3 prosent. I 2019 sto utlendinger for 83 prosent av alle overnattinger formidlet via norske hytteformidlere. 70 prosent av alle disse overnattingene kommer fra Danmark, Tyskland og Sverige. Det er her verdt å merke seg at det er en betydelig svakhet i disse tallene, ettersom utenlandske hytte- og feriehusformidlere ikke er en del av denne statistikken.

I 2019 var det 2.759 cruiseanløp i Norge med nesten 4,1 millioner dagsbesøk og 944.594 passasjerer. Totalt økte antall cruiseanløp til norske destinasjoner med åtte prosent fra 2018 til 2019, viser tall fra Kystverket og Cruise Norway. Det er flest cruisepassasjerer fra Tyskland (37%), etterfulgt av Storbritannia (22%) og USA (12%).

Ifølge en rapport utarbeidet av Capia på oppdrag fra NHO Reiseliv var det vel 5,7 millioner reserverte romdøgn innen Airbnb i 2019, som er en økning fra 4,5 millioner reserverte romdøgn i 2018.

Selv om antall gjestedøgn i perioden 2013 – 2019 har økt, og vi hadde en større økning for 2019 enn de to foregående årene har vi ifølge Euromonitor en lavere omsetningsvekst enn Sverige og Danmark. Dette tyder på at vi har tiltrukket oss en mer prissensitiv kundegruppe som har et lavere forbruk enn de mer tradisjonelle turistene. Dette har nok flere årsaker men det ser ut til at vi har en høyere andel camping og bussgruppeturister som tradisjonelt sett bruker mindre penger på reisemålet. Dette i sammenheng med Airbnb og cruise er derfor med på at omsetningsveksten ikke er i henhold til veksten i turismen til Norge.

Asia som region hadde en økning på 5 prosent. Sør-Europa med spesielt Frankrike hadde en økning på̊ 3,9 prosent. Sentral-Europa inklusive Tyskland hadde en økning på̊ 5,9 prosent. Norden hadde en nedgang på̊ 0,6 prosent i antall gjestedøgn fra 2018. Samtlige regioner i Norge, bortsett fra Indre Østland hadde vekst i 2019, med Vestlandet, Oslofjord regionen og Nord-Norge med størst vekst. Ser vi på tallmaterialet fra de utenlandske regionene så er Sentral-Europa størst med vel 3,3 millioner gjestedøgn, deretter Norden med vel 2,1 millioner gjestedøgn, Asia med 1,2 millioner gjestedøgn, Sør-Europa med 1,2 mill gjestedøgn og Nord-Amerika med litt over 1 millioner gjestedøgn.

Bryter vi ned tallene ser vi for hotell en vekst på 5,5 prosent, hvorav 6,3 prosent vekst fra utlandet og 5,1 prosent vekst fra Norge. Innenfor camping får vi en økning på 0,5 prosent, hvor det er en nedgang fra Norge på 1,5 prosent mens utenlandske gjestedøgn øker med 4,1 prosent. Det er Tyskland som øker mest. Tyskland med en økning på 7,8 prosent som tilsvarer 86.000 gjestedøgn og som utgjør vel 60 prosent av økningen i utenlandske campingturister. Økningen skyldes i stor grad bilturister fra Tyskland til Norge.

For Norges vedkommende er det ferie og fritidstrafikken, yrkesreiser og kombinasjonen kurs-/ferie- og fritidsferie, samt yrkesreiser som vokser, mens kurs, konferanse og kongresser som ikke er i kombinasjon med ferieopphold har en tilbakegang fra 2018.

De ti siste årene har Norge hatt en vekst på 6,7 millioner gjestedøgn, hvor 3,9 millioner kommer fra Norge og 2,8 millioner fra utlandet. Spesielt Asia og USA har hatt en betydelig vekst, med en økning på vel 640.000 gjestedøgn fra USA og 400.000 gjestedøgn fra Kina. Dette er en vekst som i stor grad skyldes en svakere norsk krone fra 2014, bedre tilgjengelighet ved økt flykapasitet og flere direkte flyruter. Samt at et langsiktig internasjonalt markedsarbeid i samarbeid mellom Innovasjon Norge og norsk reiselivsnæring, spesielt fra 2010 – 2015 har vært med på̊ å øke interessen for Norge som reisemål.

Nordmenns reiser i Norge og til utlandet

Ifølge SSBs reiseundersøkelse og beregninger foretatt av Norsk Reiseliv gjennomførte nordmenn 23,6 millioner yrkes- og feriereiser med overnatting i 2019. Det er 3,5 millioner færre enn året før.

Vi ferierer likevel mer utenlands. Reiseundersøkelsen viser at nordmenn dro på 18,5 millioner feriereiser i 2019, hvorav 7,4 millioner av disse var utenlandsferier. Dette er det høyeste antallet utenlands feriereiser siden 2013. Nordmenn dro på flest feriereiser til Sverige (1,6 millioner feriereiser), Spania (1,1 millioner feriereiser) og Danmark (0,8 millioner feriereiser). Ser vi på utviklingen over tid, så har nordmenns feriereiser til utlandet doblet seg på de siste 15 årene.

I 2019 var nordmenn på 11,1 millioner feriereiser i Norge. Dette var en nedgang på omtrent 30 prosent sammenliknet med 2018. Sommeren 2018 var usedvanlig fin, noe som førte til at nordmenn tok langt flere innenlandske feriereiser dette året enn det som har vært vanlig tidligere år. I 2019 ser det ut til at dette nivået var tilbake på hva som har vært vanlig tidligere.

Bilen var det mest brukte transportmiddelet for nordmenn som dro på innenlands feriereise i 2019. På sju av ti feriereiser i Norge ble bilen brukt til transport, deretter fulgte fly og jernbane. Når vi reiste utenlands ble fly mest brukt, etterfulgt av bil.

Ettersom fly er det mest brukte transportmiddelet på utenlandsferier, og nordmenn foretok flere utenlandsferier i 2019 enn året før, øker også antall reiser med fly totalt. Mens det i 2018 ble foretatt 9,3 millioner reiser med fly, var antallet økt til 9,8 millioner i fjor.

Omtrent én av fem reiser i 2019 var yrkesrelaterte, og til sammen ble det foretatt omtrent fem millioner slike reiser. 71 prosent av yrkesreisene ble foretatt innenlands. De tre mest besøkte landene på utenlands yrkesreiser var Sverige, etterfulgt av Storbritannia så Danmark.

Tall fra Eurostat viser at nordmenn var på ferietoppen i Europa i 2018. Norge hadde størst andel av befolkningen som dro på feriereiser. Da var 92,5 prosent av nordmenn over 16 år på en eller flere feriereiser i løpet av året. Dette var langt over EU-gjennomsnittet på 64 prosent. I reiseunder-søkelsen for 2019 hadde andelen sunket noe og lå på et nivå som har vært vanlig tidligere år, da 90,3 prosent oppga at de hadde vært på ferie i løpet av 2019.

Innad i Norden sto nordmenn i 2019 for 3,4 millioner gjestedøgn i Sverige, mens det var 1,2 millioner svenske gjestedøgn i Norge. Tilsvarende for Danmark viser 2,2 millioner norske gjestedøgn i Danmark, mens det var 0,9 millioner danske gjestedøgn i Norge.

Ferievaner og ferieplanlegging

Ifølge Forbrukerrådets ferievaneundersøkelse (2019) reiser 7 av 10 nordmenn vanligvis på sommerferie, mens det er langt mindre utbredt å reise på henholdsvis påskeferie, høst- og vinterferie. 3 av 10 sier de vanligvis reiser på påskeferie, mens noe færre, 2 av 10, vanligvis reiser på henholdsvis høstferie og vinterferie.

Hvordan man ferierer varierer; i påske-, vinter- og høstferien er det «hytta» som dominerer, mens det å bo på hotell/reise på pakkereise er mest utbredt sommeren (NB dette er blant de som sier de vanligvis reiser på de ulike feriene).

Av de som ferierer på hotell/pakkereise/leier leilighet etc., viser undersøkelsen at 3 av 10 planlegger sommerferien et halvt år før eller tidligere, like mange 3-6 mnd. før. For mange varierer det likevel når man planlegger ferier. Det er de mellom 30 og 49 år som er tidligst ute med å planlegge sommerferien.

7 av 10 har planlagt å reise på sommerferie i år: nesten 50 prosent svarer at årets sommerferie går til Norge, 19 prosent andre land i Norden/Skandinavia, og 46 prosent Europa for øvrig. Få planlegger å reise utenfor Europa som Asia (3 prosent) og USA/Canada (4 prosent).

Ferieovernatting

Halvparten av nordmennene bodde på hotell sist gang de var på ferie, 15 prosent overnattet på hotell/leilighet som del av en pakkereise. 4 av 10 booker overnatting via søkemotorer på nett. 1 av 4 booker via hotellet direkte, eller via en reisearrangør.

2 av 10 nordmenn svarer at de har benyttet seg av Airbnb til overnatting, særlig gjelder dette de under 40 år. Av disse svarer de aller fleste at de var fornøyd med oppholdet de hadde sist. 7 prosent svarer at de bare delvis var fornøyd og 6 prosent svarer at de ikke var fornøyd.

3 av 10 svarer at de kunne tenke seg å benytte Airbnb som en overnattingsmulighet i fremtiden.  Her er menn mer tydelig negative enn kvinner. Når det gjelder alder finner vi de mest positive holdningene til Airbnb blant de yngre aldersgruppene.

Veien videre

Utviklingen i 2020 lå an til å bli bedre for Norge enn i 2019, men vi har nå kommet i en situasjon som en følge av Koronaviruset og den etterfølgende økonomiske nedgangen som gjør den videre utviklingen i 2020 svært usikker. Slik situasjonen er pr mars 2020 ligger reiselivsnæringen an til å få store tap i 2020.  Mens vi for 2017 og 2018 hadde en svakere utvikling i antall utenlandske gjestedøgn enn snittet for Europa, så ligger vi på omtrent samme nivå som for Europa i 2019. Sammenligner vi oss med de nordiske landene hadde Danmark en økning i utenlandske gjestedøgn på anslagsvis 4,4 prosent i 2019, mens Sverige hadde en økning på 0,6 prosent og Finland 3,3 prosent. Island hadde en nedgang på -0,6 prosent. For Norges del anslås økningen til 5,6 prosent.

Internasjonalt passerte vi ifølge UNWTO 1,5 milliarder internasjonale feriereiser på verdensbasis i 2019, som er en vekst på 4 prosent fra 2018. Dette var en svakere vekst enn for 2018 som var på 6 prosent. Årsaken til den laveste veksten siden 2016 tilskrives en nedkjølt verdensøkonomi, geopolitiske spenninger og usikkerhet rundt Storbritannias uttreden fra EU.

Norsk Reiseliv forventer at veksten skal fortsette og at vi passerer 2 milliarder internasjonale feriereiser i 2030. Dette er en forventet vekst på 5 prosent i året. Nå har reiser til Norge ligget noe under dette i 2017 og 2018, men veksten i 2019 og de internasjonale trendene tyder på at Norge fortsatt ligger an til vekst og interessen for å besøke Norge har økt betraktelig de siste årene. Det viser både Innovasjon Norges Trackerundersøkelse og varepraten om Norge på internett som øker fra hele verden og hvor Tyskland ligger på topp.

Men alt avhenger her av at vi kan konkurrere i et stadig tøffere internasjonalt reisemarked. Prisnivået i Norge er av stor betydning for valg av norske reiselivsprodukter. Dersom valutaen styrkes, samtidig som skatter, avgifter og det generelle prisnivået er høyere enn hos våre konkurrenter, vil turistene velge utenlandske destinasjoner fremfor norske.

Reiseliv som næring for fremtiden

Reiseliv er en viktig bidragsyter til opprettholdelse av bosetting, lokal verdiskaping og en næring som skaper arbeidsplasser over hele landet, med betydelig skatteeffekt og integrering av arbeidstakere med ulik etnisk og sosial bakgrunn.

Reiselivet er arbeidsintensivt og hadde i 2017 ifølge SSBs satellittregnskap 166.400 årsverk. 1 av 10 nye jobber i Norge er i dag i reiselivet. Samlet turistkonsum i Norge var 177 milliarder kroner i 2017, hvorav 52,6 milliarder kommer fra utenlandske besøkende.  Ansatte i reiselivsnæringen bidrar i dag med omlag 20 milliarder kroner i samlet personskatt, arbeidsgiveravgift og trygdeavgift til kommunene i Norge.

For å sikre bærekraftig vekst og styrke markedsmulighetene for Norge som reisemål er vi avhengig av at reiselivsnæringen og det offentlige samarbeider om å utvikle reiselivet. Internasjonalt er det vekst i reiselivet og vi mener våre mål om vekst er realistiske gitt at rammebetingelsene legges til rette for å øke den internasjonale trafikken til Norge både av individuelt reisende, kurs-, kongress og konferansemarkedet.