Regjeringen la fredag 26. mars 2021 omsider frem sitt forslag, Prop. 107 S (2020 – 2021) hvor det foreslås en statlig reforsikringsordning forbeholdt små- og mellomstore pakkereisearrangører. Den foreslåtte løsningen er skuffende lesning, dette fordi garantiordningen er for lav og fordi den ikke inkluderer alle arrangører som pakker og selger reiser i Norge.  Ordningen slik den legges opp til favoriserer de som er små og mellomstore fremfor de store, uten at det verken tas hensyn til om reiselivsbedriftene som selger sine reiseopplevelser gjennom pakkereisearrangørene er store eller små, eller hvor de er lokalisert. Dette må være konkurransevridende. Det er også konkurransevridende slik vi ser det at store internasjonale arrangører som konkurrerer i det samme markedet har fått gode garantier i sine hjemland.

NHO Reiseliv, Norges Rederiforbund og Norsk Reiseliv har alle hatt gjennomgående dialog med våre medlemsbedrifter. Vi registrerer at regjeringen hevder at det ikke er grunnlag for å påstå at garantimarkedet er falt bort, til tross for at organisasjonene ved en rekke anledninger har vært tydelig på at dette ikke stemmer for våre medlemsbedrifter. Undersøkelser viser at flere sliter med å få stilt garantier, evt at de garantiordningene som finner er priset høyt. Noe som vi også får bekreftet fra finansinstitusjonene. Med bakgrunn i innspill vi har mottatt foreslo vi en trappetrinnsmodell ovenfor departementet, som vi mente ville være en god løsning for å balansere næringens behov for garantier i henhold til dagens risikobilde og størrelse på pakkereisearrangøren. Hvor små og mellomstore arrangører fått stilt en prosentvis større garantiandel enn de store selskapene. Våre innspill har dessverre ikke blitt tatt til etterretning, noe som er særlig skuffende i lys av at Stortinget ba regjeringen utarbeide en løsning i dialog med næringen.

Reiselivet består av en verdikjede av reiselivsbedrifter som produserer og selger opplevelser gjennom ulike markeds- og distribusjonskanaler. Alle leddene er gjensidig avhengig av hverandre for at reiselivet skal fungere – store som små. Det er derfor helt essensielt at også store pakkereisearrangører inkluderes i ordningen. Dette er selskap som har stor betydning for blant annet små bedrifter som leverer opplevelser og aktiviteter langs hele kysten.

Norge er tradisjonelt et svært attraktivt reisemål for innkommende turisme og turisme i eget land. I krisen vi står i mener vi det er viktig å prioritere aktørene som bidrar til turisme i Norge, og som bidrar til vekst og sysselsetting innenlands, uavhengig av størrelsen på pakkereisearrangøren. Disse arbeidsplassene er svært viktig for mange kystkommuner og bidrar til levende kystsamfunn, bolyst og attraktivitet.

Reiselivet er en næring som i seg selv bidrar til betydelig verdiskaping og sysselsetting, med ringvirkninger over hele landet. Vi vil derfor sterkt oppfordre Stortinget til å jobbe for en ordning som ivaretar garantibehovet til norske pakkereisearrangører, uavhengig av størrelse.