Totalt var det 1,32 milliarder internasjonale turistankomster i verden i 2017. Det er syv prosent flere enn 2016 og tilsvarer 83 millioner flere feriereiser på tvers av landegrensene.

Økningen i antall internasjonale turistankomster viser hvor robust næringen er. Til tross for økonomisk og politisk uro, terror og naturkatastrofer, er mennesker stadig opptatt av å oppleve nye steder og kulturer. Konkurransen om turistene er global og den er krevende. Verden oppleves som mindre, stadig flere land har en aktiv satsing på reiseliv og tilgjengeligheten til de fleste reisemål blir stadig bedre og billigere, sier direktør Per-Arne Tuftin i Norsk Reiseliv.

Gjestedøgn og turistankomster

Tall fra SSB viser at Norge hadde 33,3 millioner registrerte overnattinger, dvs hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem i 2017. Dette var en økning på 0,5 prosent fra 2016. Norske overnattinger endte på samme nivå som i 2016, mens det var en økning på 2 prosent fra utlandet. En økning som i all hovedsak kom innen camping. Det var spesielt vinter/vår 2017 som hadde nedgang i forhold til utenlandske gjestedøgn, mens høsten viste en positiv utvikling i forhold til 2016. Fjord Norge og Nord-Norge var de eneste regionene som hadde økning i internasjonale gjestedøgn i 2017.

Sammenlignet med 2005, som var før finanskrisen, er det nå syv millioner flere kommersielle gjestedøgn i Norge. Det er en økning på 27 prosent. I underkant av fem millioner av dem er norske, og over to millioner er økning fra utlandet.

Reiselivsnæringen i Norge er i stor grad sesongbasert, med over halvparten av alle gjestedøgn i sommermånedene mai til august, samt på vinter for destinasjonene innenfor spesielt ski og nordlys. Dette er destinasjoner som både opplever verdiskaping og økt sysselsetting. Men det gjelder ikke for alle destinasjoner og spesielt ikke utenfor høgsesong.

Med 23,3 millioner overnattinger satte norske hoteller ny rekord i 2017. Det var en økning på 3 prosent i forhold til 2016, som var det forrige rekordåret. Det var norske overnattinger som utgjorde veksten for hotellene med 4 prosent økning til 17 millioner gjestedøgn. Mens tallet på utenlandske hotellovernattinger gikk ned med 1 prosent sammenlignet med 2016.

Sammenlignet med 2016 gikk losjiomsetningen på hotell opp med 7 prosent til 14,7 milliarder kroner. Gjennomsnittsprisen pr rom var på 946 kroner som er 5 prosent høyere enn året før. Kapasitetsutnyttelsen for hotellrommene økte fra 54,5 prosent i 2016 til 56 prosent i 2017.

Denne statistikken inneholder i liten grad overnattinger foretatt i hytter og feriehus som er formidlet via utenlandske formidlingsselskaper. I tillegg har flere av våre mest populære destinasjoner fått et betydelig innslag av overnattinger via Airbnb som heller ikke registreres av SSB. Selv om SSBs statistikk tradisjonelt sett har vist tendensen i markedet, vet vi at det her er et trendskifte som SSB ikke fanger opp ved at en andel av disse overnattingene er turister som ikke nødvendigvis hadde valgt andre kommersielle overnattingsformer i Norge.

Det var som ovenfor nevnt en økning på 7 prosent i internasjonale turistankomster i verden i 2017. Vi måler ikke turistankomster inn til Norge. Det nærmeste vi har er internasjonale ankomster ved norske hotell, som hadde en økning på 3 prosent i 2017. Dette var en nedgang på 9 prosentpoeng fra 2016. Tallet for utenlandspassasjerer på Oslo Lufthavn Gardermoen økte 9 prosent fra 2016 til 2017, mens innenlandspassasjerer gikk opp 4 prosent.

Verdiskaping og sysselsatte i reiselivsnæringen

Tall fra SSBs Satellittregnskap for turisme viser at samlet turistkonsum endte på̊ 170 milliarder kroner i 2016. De utenlandske turistene økte sitt forbruk med 7,4 prosent fra året før målt i volum. Dette er andre år på̊ rad med kraftig vekst, og for disse to årene samlet var oppgangen på over 17 prosent. De norske turistene hadde en moderat vekst i turistkonsumet fra 2015 til 2016 på̊ 1,8 prosent for husholdningene og en prosent for forretningsreisende. Bruttoproduktet innen reiseliv utgjør 4,2 prosent av BNP.

Reiselivet i Norge er en viktig bidragsyter til opprettholdelse av bosetting, lokal verdiskaping, og en næring som skaper arbeidsplasser over hele landet, med betydelig lokal skatteeffekt og integrering av arbeidstakere med forskjellig etnisk bakgrunn.

Det var 162 400 sysselsatte målt i årsverk i reiselivsnæringene i 2016. Dette er en vekst på̊ 11 000 årsverk fra 2011. Økningen i antall årsverk for Fastlands-Norge var 113 800. Økningen i reiselivsnæringen kom i all hovedsak innen  overnattings- og serveringsvirksomhet som fikk hele 9 000 nye årsverk i perioden 2011-2016. I 2016 utgjorde antall årsverk nærmere 74 000 i disse to næringsgruppene.

Hva skjer fremover

Den positive tendensen fortsetter. Interessen for Norge som reisemål øker fortsatt og det er flere som søker etter Norge som reisemål på̊ nett. Norges konkurranseevne er fremdeles sterk og Norge blir vurdert blant de tryggeste reisemål i verden. Men vi er også i en sårbar situasjon i forhold til prisutvikling, valutasvingninger og bærekraftig vekst. Kun små endringer kan forårsake en betydelig svekkes av konkurranseevnen.

Turisme gir økt velstand, økonomisk vekst og sysselsetting verden over, men de økonomiske fordelene av turisme er ikke likt fordelt. Det ser vi ved store sesongsvingninger og ved regionale forskjeller, samtidig som faren for overturisme etter hvert også blir aktuelt i Norge, slik vi opplever andre steder i verden.

Internasjonalt forventer man en vekst på 1,8 milliarder internasjonale turistankomster i 2030. Vi mener at Norge kan ta sin del av denne veksten. Norsk Reiseliv har som mål at reiselivet i Norge i 2025 sysselsetter 210.000 årsverk, bidrar til et turistkonsum på 265 mrd kroner, hvorav 90 mrd kroner kommer fra utenlandske besøkende og har en verdiskaping på 182 mrd kroner.

For å oppnå dette må vi etterstrebe en bedre utnyttelse av kapasiteten gjennom hele året, ved å utvikle reiselivsprodukter som er tilpasset lavsesongene. Norge skal ikke bli et masseturismeland, men et land som skaper inntjening og sysselsetting gjennom lønnsomme og fornøyde besøkende og som hele tiden skal ha fokus på bærekraftig drift og vekst, sier Per-Arne Tuftin i Norsk Reiseliv.

Kilde: UNWTO, SSB, Statistikknett Reiseliv og Innovasjon Norge.