Overnattings- og serveringsbransjen er i ferd med å bli en nullutslippsbransje, i følge en ny rapport fra Stakeholder på vegne av NHO Reiseliv. Rapporten gir en oversikt over klimagassutslipp knyttet til norsk reiseliv og nordmenns ferie- og fritidsaktiviteter. Tross i stor økning i antall overnattinger i Norge de siste årene, er utslipp fra denne sektoren i følge rapporten på full fart ned og er ventet å gå mot null allerede neste år.

Graf som viser oversikt over utslipp av klimagasser fra hovedkilder i 2018. Utslipp knyttet til reiseliv er desidert minst.

Utslipp av klimagasser fra hovedkilder i 2018

Forventet nullutslipp i 2020

SSB har tall for CO2-utslipp fra overnatting og servering helt tilbake fra 1990 til 2017. Utslippene viste en stigende trend frem til 2010, da utslippet var på 155 tusen tonn. Deretter har de gradvis falt, og Stakeholders har antatt at utviklingen fra 2016 til 2017 fortsetter og estimert utslippet i 2018 til 110 tusen tonn CO2. I 2020 er utslippene ventet å gå mot null.

Reiseliv har lavere CO2-utslipp enn andre bransjer

Rapporten viser at samlede CO2-utslipp fra norsk reiseliv er 3,6 millioner tonn. Flyreiser står for 53 prosent, cruise står for 16 prosent, passasjerskip (ferger og hurtigbåter er ikke innregnet) for 13 prosent, bil/camping for 12 prosent og overnatting og servering for 3 prosent. Dette er lavere enn utslipp fra norsk jordbruk (4,4 mill tonn), oljeidustrien (14,6 millioner tonn), idustri (12,1 millioner tonn) eller privatbiler (4,7 millioner tonn).

Det er flere ulike påstander om reiselivets klimautslipp, men rapporten viser at reiseliv slipper ut mindre enn norsk jordbruk og langt, langt mindre enn industri og olje- og gassutvinningReiseliv i seg selv er ikke knyttet til store utslipp. Det som gir utslipp er transport. Men, for både bil, båt, buss og ferge er det nå fullt mulig med el-transport. Andelen el-biler vokser, og med utrulling av utslippsfrie busser og ferger vil CO2-utslippet reduseres kraftig. 

Privatbiler slipper ut 4,7 millioner tonn CO2 som er nær fire ganger så mye som innenriks luftfartLa oss starte der det faktisk er mulig å gjøre en forskjellog med de tiltakene som har størst effekt på klimautslipp. Så vil fly komme etter når teknologien er tilgjengelig.

Utslipp av klimagasser fra veitrafikk og annen transport

Utslipp av klimagasser fra veitrafikk og annen transport.

Størst vekst i CO2-utslipp til sjøs

Av alle transportformer knyttet til reiseliv er det luftfart som har hatt den beste utviklingen; utslippene per passasjerkilometer er mer enn halvert siden 2001. 77 prosent av CO2-utslippet fra norsk luftfart i og ut av Norge i 2018 er regulert av EUs kvotehandel, som i praksis betyr at en ekstra flyreise i EØS-området ikke vil gi økte CO2-utslipp. EUs kvotehandel sikrer at summen av utslipp fra industri og luftfart vil falle med 43 prosent frem til 2030. Fra 2021 vil ICAOs CORSEA omfatte utslipp også utenfor EØS.

Den største veksten i CO2-utslipp er til sjøs, med en økning på 46 prosent fra 2012 til 2018, for cruise og 49 prosent for passasjerskip. Rapporten beregner at utslipp av CO2 fra cruiseskip kan passere 600 tusen tonn i 2019. CO2-utslipp fra cruiseskip er vesentlig større enn utslipp fra utlendingers fritidsreiser med fly til og i Norge, som var 407 tusen tonn CO2 i 2018.

Utslipp til sjøs er ikke regulert av EUs kvotehandel. Det stiller store krav til den norske regjeringen som må sette strenge nasjonale utslippskrav til blant annet cruisenæringen.

Kilde: NHO Reiseliv