Næringsminister Iselin Nybø var sist lørdag ute og lanserte 700 millioner kroner til omstillingstiltak i reiselivet. Nå var ikke dette en nyhet, disse pengene har vært lansert tidligere men allikevel de kommer godt med for en hardt prøvet næring.

Reiselivet er blant de næringer som er hardest rammet av Covid-19 pandemien og mange reiselivsbedrifter går en usikker fremtid i møte. Vi kommer til å få en annerledes reiselivsnæring etter pandemien, med andre behov og krav hos både de norske og internasjonale kundene. Vi må tilpasse oss markedet, både ferie- og fritid og MICE markedet på en helt ny måte. Det må nå jobbes systematisk med produkt- og markedsutvikling for å gjenoppbygge en sterk og bærekraftig reiselivsnæring, med en robust og langsiktig internasjonal konkurranseposisjon, slik at vi sikrer flere helårs arbeidsplasser og øker den lokale og nasjonale verdiskapingen i reiselivet. I den forbindelse kommer omstillingsmidlene som er bevilget godt til nytte, og svært mange bedrifter har allerede benyttet muligheten til å søke slike midler.

For reiselivet del er det viktig at omstillingsordningen gjelder for hele næringen, dvs. alle bedrifter innen servering, overnatting, transport, opplevelser, aktiviteter, kultur, events og formidling. I tillegg til bedrifter som er underleverandører til reiselivet, dvs hele næringskjeden. Mange av disse bedriftene har også vært stengt ned eller har hatt svært liten aktivitet det siste året og må kunne tilpasse seg den nye hverdagen i reiselivet når Covid-19 pandemien er over.

Vi mener derfor at det også må åpnes for flerbedriftssøknader. Reiselivet har tradisjon for samarbeidsprosjekter innen bedriftsnettverkordningene i Innovasjon Norge, hvor det nå dessverre er lite tilgjengelige midler. Det blir derfor viktig å kunne fange opp prosjekter hvor flere bedrifter i næringskjeden går sammen om et utviklingsprosjekt.

Det bør også være mulighet for en forening/organisasjon å søke omstillingsmidler til et prosjekt på vegne av samarbeidspartnere og medlemsbedrifter. Dette kan gå på destinasjons- og reisemålsutvikling, i tillegg til utviklingsprosjekter på vegne av en gruppering reiselivsbedrifter. Her vil reglene om omsetningsfall måtte gå på de kommersielle aktørene i samarbeidet.

Regelverket må tilpasses behovene i næringen, hvor en større andel kan gå på fysiske investeringer med et klart formål å tilpasse produktet for fremtidens behov. Krav til omsetningsfall og krav om aktivitet før 12. mars 2020 må være mer fleksible og kunne tilpasses i henhold til type søknad.

Reiselivet trenger støtteordninger også etter at Covid-19 pandemien er friskmeldt, og inntil den utenlandske ferie- og fritidsturismen og forretningsreisemarkedet er oppe igjen på tilnærmet 2019-nivå, og det kan ta tid. Det vil i denne perioden være viktig med omstillingsordninger for reiselivet, spesielt for den delen som i stor grad lever av utenlandske turister og av MICE markedet.

Reiselivsnæringen må settes i stand til å møte den internasjonale konkurransen. Forskningsrådet har vist liten vilje til å støtte opp om større reiselivsrelaterte prosjekter med formål å utvikle en fremtidsrettet næring. Det blir derfor viktig at omstillingsmidlene også kan brukes til utviklingsprosjekter med fokus på reiselivet etter Covid-19. Dette arbeidet må komme i gang umiddelbart.