Norge har gode forutsetninger for å lykkes i et fremtidig nasjonalt og internasjonalt reiselivsmarked. Internasjonalt er det vekst i reiselivet og vi mener en bærekraftig vekst for norsk reiselivsnæring også er realistiske gitt at rammebetingelsene legges til rette for å øke den nasjonale og internasjonale turisttrafikken. Vi skal i fremtiden være et land som skaper inntjening og sysselsetting gjennom lønnsomme og fornøyde besøkende.

Dette skriver Norsk Reiseliv i sitt høringssvar til Olje- og energidepartementet på NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. Se høringsuttalelsen her.

Virkninger for reiselivsnæringen må vektlegges sterkere gjennom et bedre kunnskapsgrunnlag ved fremtidig behandling av utbyggingssaker blant annet for vindkraftanlegg. Norsk Reiseliv mener at dette særlig er aktuelt i områder med destinasjoner der opplevelsen av vakkert landskap i urørt natur er essensiell for reisen.

Norsk Reiseliv er ikke imot utbygging av vindkraft, men vi mener det må vises stor forsiktighet i forhold til hvilke områder som skal bygges ut. For å sikre at eventuelle nye konsesjoner for vindkraft på land bygger på tilstrekkelig gode vurderinger, må dette arbeidet gis prioritet. Norsk Reiseliv ber derfor om at det utarbeides ytterligere konskvensutredninger som bygger på studier som hensyntar reiselivet og hvor verdien av frilufts-, natur- og reiselivsinterressene tillegges større verdi enn hva som er tilfelle i dag. I tillegg må samtlige nasjonale og berørte regionale/lokale reiselivsorganisasjoner stå på høringslisten ved alle utbyggingssaker som medfører inngrep i naturen.