Menon Economics har på oppdrag for NHO Reiseliv utarbeidet en rapport med tittel «Norsk reiseliv før, under og etter pandemien». Rapporten beskriver utviklingen i reiselivsnæringen. Årene frem til pandemiens utbrudd var preget av sterk vekst, særlig i utenlandsmarkedene. Interessen for naturbaserte opplevelser i Norge var stor, og næringen utviklet stadig nye attraktive tilbud, ikke minst knyttet til lokalprodusert mat og drikke

I pandemiens første fase stoppet norsk reiseliv i praksis helt opp. Utenlandsmarkedene forsvant, og yrkesmarkedet var kraftig redusert. Næringens samlede omsetning falt med 24 prosent – etter sammenhengende vekst i 20 år. Eksportinntektene stupte, trolig med om lag 70 prosent. Tross det dramatiske fallet, ble 2020 bedre enn forventet, både med henblikk på omsetning og lønnsomhet.

De siste månedene har vi sett sterke innhentingstegn i næring, særlig drevet av norske gjester og av lokalbefolkningens forbruk av reiselivstjenestene. For eksempel har nordmenns forbruk av serveringstjenester ligget over 2019-nivå i 20 sammenhengende uker. Yrkesmarkedet er også i vekst, og utenlandske gjester har begynt å komme tilbake de siste månedene. Likevel er det fremdeles stor usikkerhet om utviklingen fremover; hvilke endringer i pandemien som blir varige og hvilke som forsvinner med avvikling av reiserestriksjoner og andre smitteverntiltak.

Menon har bygget en prognosemodell for utvikling for fire kundesegmenter i fem bransjer. Prognosene er basert på antakelser om økonomisk vekst, økende CO2-avgifter og andre klimatiltak, samt at bærekraftutfordringene på de mest attraktive reiselivsdestinasjonene blir håndtert på en god måte. Deres prognoser tilsier at veksten mot 2030 vil bli sterkest blant lokalbefolkningen og norske turister – målt mot 2019-nivå. Veksten i utenlandsmarkedene vil være sterk i både 2022 og 2023, men det er først i 2024 eksportinntektene vil passere 2019-nivå. Menon forventer en varig endring i yrkesmarkedet, og at 2019-nivået ikke passeres før i 2029. Reiselivsnæringens samlede omsetning forventes å vokse med 45 prosent til 2030, med sterkest vekst innenfor aktiviteter og kultur, etterfulgt av serveringstjenester. Antall ansatte i næringen som helhet vil trolig holde seg stabil de neste 8 årene, som følge av produktivitetsvekst og knapphet på arbeidskraft. Eksporten forventes å vokse med 50 prosent fra 2019-nivå til 2030, på linje med Regjeringens målsetting om nasjonal eksportvekst.

Rapporten kan du laste ned her