Regjeringen la torsdag 13. januar frem justerte smitteverntiltak; https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-letter-pa-tiltakene/id2895460/

For reiselivet er det spesielt oppheving av det generelle skjenkeforbudet og økning i maks antall ved arrangementer som er viktigst, og som har vært etterlengtet. Spørsmålet blir imidlertid om dette er godt nok fra å redde reiselivsbedrifter fra konkurs?

Den generelle skjenestoppen opphører fra midnatt natt til 14. januar og erstattes med skjenkestopp fra kl 23.00 for steder med skjenkebevilgning. Gjestene må slutte å drikke alkohol på skjenkestedet senest kl 23.30. Skjenkingen skal skje ved bordene og skjenkestedet har plikt til å registrere gjester som samtykker til dette. Det blir fortsatt krav om munnbind der det ikke er mulig å holde meteren, unntatt mens man sitter ved bordet.

Regjeringen utvider antallet som kan være til stede på arrangementer, fra 50 til 200 personer uten faste tilviste plasser på utendørs arrangementer og til 200 personer med faste tilviste plasser på arrangementer innendørs. Det jobbes ifølge kulturministeren med løsninger for bedre å kunne tilpasse antallsbegrensningene til størrelsen på lokalet.

Det blir noen lettelser ved innreise til Norge. Alle reisende må fortsatt registrere seg før ankomst til Norge. Reisende som har et verifiserbart koronasertifikat slipper å vise frem en PCR test, men må fortsatt teste seg ved ankomst Norge. Reisende som ikke kan dokumentere at de er fullvaksinerte eller har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder, må fortsatt teste seg før avreise til Norge. Reisende som ankommer fra et land med karanteneplikt og som ikke kan dokumentere med verifiserbart koronasertifikat at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder, må i utgangspunktet i innreisekarantene.

Vår holdning er at det er positivt at skjenkestoppen oppheves, og at det kan serveres alkohol frem til kl 23.00. Dette vil gjøre at serveringssteder igjen kan åpne opp. Vi er også positive til at antall deltakere på faste tilviste plasser innendørs økes fra 50 til 200. Dette gjør det mulig igjen å gjennomføre møter og seminarer, men vil i liten grad åpne opp for større arrangementer, events og kulturaktiviteter. Det er også positivt at besøkende til Norge fra Europa slipper utgifter til en PCR test, men kravet til testing på grensen vil fortsatt føre til lang ventetid ved grensepassering.

Endringene er etterlengtet og de kommer godt med for en kriserammet næring. Men krisen for reiselivet og våre leverandører er så absolutt ikke over og det er fortsatt langt igjen før næringen igjen kommer i en posisjon hvor de kan tjene penger.

Regjeringen la fredag 14. januar frem tre ulike proposisjoner til Stortinget med justerte krisetiltak for næringslivet. De mest vesentligste endringene her var at kompensasjonsordningen for næringslivet videreføres til og med februar 2022, at støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer som er avlyst eller nedskalert som en følge av råd og pålegg fra myndighetene foreslås gjeninnført for perioden desember 2021 til ut juni 2022 og at flypassasjeravgiften utsettes til 1. juli 2022.

Vi ber nå om følgende fra regjeringen: 

  1. Vi forventer at regjeringen kommer med omfattende støttetiltak til næringslivet.  Vi ber om at de økonomiske tiltakene ikke bare handler om kortsiktig krisehjelp, men at de er gode nok til å bygge opp igjen både små og store reiselivsbedrifter og våre leverandører innen events, aktiviteter, kultur og lokale matleverandører som alle sammen har vært gjennom to vanskelige år.  Og vi ber om at det ikke gjøres skille på bedrifter med videreføring av maksgrenser for kompensasjonstiltakene. Dette er slik vi ser det konkurransevridende og skaper et unaturlig skille mellom ellers like virksomheter på en destinasjon.
  2. Vi ber regjeringen sørge for å holde grensene åpne og at køene ved grensepassering minimeres ved større bruk av selvtest for reisende med gyldig koronasertifikat fra Europa. Vi ber om at det nå også åpnes for å anerkjenne koronasertifikater fra 3. land som USA og Canada. Disse landene har systemer for digitalt verifiserbare sertifikater og anerkjenner i dag koronasertifikater fra EU og Norge.
  3. Vi er skuffet over at det fremdeles er rigide maksgrenser på arrangementer og ser frem til at det kommer en løsning som bedre kan tilpasse antallsbegrensningene til størrelsen på lokalet.
  4. Vi etterlyser at det blir fortgang i arbeidet med koronasertifikat som selvstendig tiltak og at det raskt kommer på plass en hjemmel for dette.
  5. Vi ber regjeringen presentere en gjenåpningsplan for Norge, hvor det er situasjonen og ikke kalenderen som er avgjørende for lettelser i smitteverntiltakene.

Regjeringen kommer med en ny vurdering av smitteverntiltakene i starten av februar.