Koronaviruset har fått betydelige konsekvenser for reiselivet både internasjonalt og i Norge. Vi er i en situasjon med omfattende avbestillinger i reiselivsnæringen, spesielt innen arrangementer, møte og konferansemarkedet, først fra Europa men nå også fra Norge. Det råder i tillegg stor usikkerhet i forhold til ferie og fritidsmarkedet og den kommende sommersesongen. Bookingene av ferie- og fritidsreiser for vår, sommer og høst fra Asia, USA og Europa startet bra for mange av reiselivsbedriftene, men har nå stanset opp og turistene er usikre på hva som skjer. 

Vi opplever nå flere tusen kanselleringer av flyreiser oversjøisk og i Europa, noe som har medført at stadig flere flyselskap kutter i det internasjonale rutetilbudet. Dette både for å unngå smitterisikoen, men også fordi det er stadig færre som flyr. Foreløpig har det norske innenriksmarkedet i liten grad vært påvirket for flyreiser, men dette har nå endret seg ettersom stadig flere nasjonale arrangementer, møter og konferanser avlyses eller utsettes og etterspørselen som en følge av dette avtar. Det samme vil nå etter hvert gjelde for øvrige offentlige transportmidler.

Hotellkjedene, spesielt i Oslo og de andre nordiske hovedstedene har fått flere tusen avbestillinger på grunn av koronaviruset. Det er primært arrangementer, møter og konferanser med internasjonal deltakelse som frem til nå er kansellert, men nå kommer også de norske kanselleringene. I andre deler av landet har hotellene ikke merket så mye frem til nå, bortsett fra at nordlysturismen fikk mange kanselleringer i februar og mars på grunn av at de fleste flyselskapene kuttet i sine ruter mellom Kina og Norden, og fordi kinesiske myndigheter har gitt såkalt reiseråd om ikke å reise til utlandet. Men nå begynner vi også her å se virkningen av avlyste arrangementer, både i forretningsmarkedet men også etter hvert i fritidsmarkedet med de økonomiske konsekvenser som det medfører både for hoteller, transportfirmaer, eventselskaper og leverandører av blant annet mat og drikke. Dette har ført til at stadig flere hotellkjeder, enkeltstående hoteller og transportfirmaer, samt leverandører til reiselivet har sendt ut permitteringsvarsler og nå begynner å permittere ansatte.

Usikkerheten i Norsk reiselivsnæring er nå stor i forhold til hvordan virusfrykten vil påvirke det generelle reisemønsteret, forretnings, festival, arrangements- og turisttrafikken utover våren og sommersesongen 2020. Reiselivet er spesielt sårbart i slike situasjoner, med tradisjonelt små marginer og store muligheter for betydelige tap selv ved små endringer. For de store aktørene kan det være snakk om tap i milliardklassen og for de små aktørene i millionklassen. Dette vil få innvirkning på de økonomiske resultatene, med betydelige underskudd og tap av arbeidsplasser spesielt i distriktene.

Et bortfall av kinesiske/asiatiske reisende skaper bekymring. Asiatene skal normalt nå være godt gang med å bestille sommerferien, men vi ser at bestillingene har stanset helt opp og vi kan ende i en situasjon hvor vi mister hele eller deler av dette sommermarkedet. Amerikanerne har inntatt en vent og se holdning i forhold til situasjonen og bookinger, med få kanselleringer så langt men det råder stor usikkerhet i markedet og da bestiller ikke amerikanerne reiser til Europa.

Europa er det største utenlandsmarkedet for reiselivet i Norge, med Tyskland og Nederland som de dominerende markedene. De fleste reiselivsaktørene melder at en stor andel av møte, konferanse og arrangementstrafikken også herfra er kansellert og at bookingene for sommersesongen i turistmarkedet som startet bra, nå har stanset opp. Det har kommet få kanselleringer for turisttrafikken for sommeren, men usikkerheten er stor både hos de norske reiselivsbedriftene, turoperatørene og hos kundene. Det Skandinaviske markedet, som tradisjonelt sett booker senere og som normalt starter å booke sommerferien ved disse tider, er ikke vesentlig rammet. Men også her er det usikkerhet.

Halvparten av kommersielle overnattinger i Norge finner sted i sommersesongen. 36 prosent av disse kommer fra utlandet, hvorav 32 posent av de utenlandske overnattingene kommer fra Tyskland og Nederland, 12 prosent fra Skandinavia, 11 prosent fra Sør-Europa, 11 prosent fra Asia og 9 prosent fra USA. Mister vi hele eller deler av den oversjøiske sommertrafikken så utgjør denne 20 prosent av de kommersielle utenlandske overnattingene. Får vi en situasjon hvor vi i tillegg mister Sør-Europa så utgjør dette til sammen en tredjedel av de kommersielle utenlandske overnattingene for sommersesongen. Asia har en samlet omsetning for sommersesongen i Norge på 1,9 mrd kroner, USA på 1,2 mrd kroner og Sør-Europa 1 mrd kroner, dvs at vi herfra kan tape 4 mrd kroner i omsetning på ferie- og fritidsturismen, i tillegg til tapene som allerede nå kommer som en følge av kansellerte forretningsreiser.

Dette er en svært vanskelig situasjon for reiselivsnæringen og det er meget stor usikkerhet i hva som nå skjer fremover. Samtidig er det viktig ikke å hause opp situasjonen, som igjen fører til full stans i all reisevirksomhet. Situasjonen for smitte i reiselivsbedriftene er under god kontroll. De fleste reiselivsselskapene tar situasjonen svært alvorlig, har satt inn tiltak i forhold til smitte og forholder seg til enhver tid til råd fra nasjonale helsemyndigheter.

Norsk Reiseliv er godt tilfreds med at myndighetene nå ser på reiselivsnæringen som en av de mest utsatte bransjene og at det er opprettet dialog mellom regjeringen og representanter for reiselivsnæringen i forhold til å sette inn tiltak for å forsøke å redde deler av den situasjonen som har oppstått. For forretningsreisemarkedet hjelper det ikke med redusert moms og lavere flypassasjeravgift når etterspørselen svikter som nå, her må regjeringen inn med støttetiltak for å hindre konkurser og tap av arbeidsplasser. Det må nå iverksettes strakstiltak som å utsette innkreving av arbeidsgiveravgift, utsette skatteinnbetalinger og utsette betaling av merverdi- og flypassasjeravgift. For ferie- og fritidsmarkedet vil det etter hvert være aktuelt med en kombinasjon av støtte til markedstiltak på det norske og nordeuropeiske markedet, samt reduserte avgifter i form av moms og flypassasjeravgift. Reiselivsnæringen selv er selvfølgelig beredt på å ta sitt ansvar, men også myndigheten må på banen med støttetiltak slik at vi i så stor grad som mulig unngår konkurser og tap av arbeidsplasser så vel i reiselivet som hos leverandørene.