Det er fortsatt ingen løsning på Korona-pandemien, smittetrykket går opp og ned ,og vi venter alle på nok vaksiner slik at også de som er i aldersgruppen for å reise kan bli vaksinert. Myndighetene i form av stat og kommunene justerer til stadighet smitteverntiltakene, og folk blir mer og mer forvirret over hva som er lov, hva som frarådes og hva som er forbudt.

Den 12. mars passerer vi årsdagen for «da alt ble stengt ned», og det har vært et svært vanskelig år for enkelte næringer, hvor reiseliv og servering er blant de næringer som er hardest rammet. Permitteringer, oppsigelser, store tap og ingen likviditet er blitt hverdagen for reiselivet. Og vi spør oss, hvor lenge kan og skal dette vedvare?

Vi registrerer økt politisk trykk på å få fortgang i vaksineringen. Men inntil en stor nok andel av befolkningen i Norge og i Europa er vaksinert, så blir det vanskelig. Det er også usikkerhet om når dette er gjennomført slik at vi kan åpne grensene for å ta imot utenlandske turister. Her kommer så spørsmålet, hva slags krav som skal stilles til dem som ønsker å reise. Det mest realistiske er slik vi ser det å innføre et vaksinepass som er gyldig for hele Europa i første omgang. Det ser nå ut som om Norge kommer til å følge EU i forhold til vaksinepass, det kommer til å bli avgjørende for å få opp igjen reisevirksomheten.

Reiselivet har dratt god nytte av de kompensasjons-, omstillings- og permitteringsordningene som myndighetene har kommet med siden 12. mars 2020, selv om disse på langt nær har dekket opp for store tap i næringen, permitteringer, oppsigelser og kompetanseflukt. Det har vært krevende prosesser å jobbe for best mulige løsninger. Her har organisasjonene jobbet godt sammen og vi har etter hvert kommet frem til akseptable løsninger i forhold til det som var utgangspunktet. Men det er fortsatt store utfordringer for reiselivet, og da snakker jeg om overnatting, servering, arrangementer og kultur, transport og pakkereisearrangører. I tillegg til en svært vanskelig situasjon for destinasjonsselskapene og eventselskapene.

Det viktigste budskapet fremover er nå at det kommer en tid etter Korona-pandemien, hvor en sterkt belastet næring må komme opp å stå igjen og må ha tilgang på midler til dette i lang tid fremover. Samtidig må vi opprettholde støttetiltakene inkl  lønnskompensasjon så lenge krisen hindrer normal forretningsdrift. Og det vil være betydelig lenger enn selve pandemien. Vi må ikke ende i en situasjon hvor myndighetene nå tar bort eller reduserer ordningene, fordi selve pandemien «er over».

Vi trenger fortsatt bedre forutsigbarhet fra offentlige myndigheter, og ikke minst må alle nye og endrede smitteverntiltak som innføres raskt kompenseres i form av kompensasjons- og permitteringsordninger som er tilpasset reiselivet og våre utfordringer. Det blir feil når myndighetene skjærer alle over en kam, uavhengig av om bedriften har vært mer eller mindre stengt ned i ett år, eller det er ansatte i varehandelen som har vært permittert i 2-3 uker.

Norsk Reiseliv og de øvrige organisasjonene jobber videre både med departementer og Stortinget. Vi må sikre kompensasjonsordningene og at disse kommer reiselivet tilgode, vi må sørge for at reiselivet fortsatt er prioritert i fordelingen av omstillingsmidler slik at reiselivsbedriftene kan møte markedsbehovet og tilrettelegge for en ny hverdag etter pandemien, vi må sørge for at Nærings- og fiskeridepartementet følger opp vedtakene i stortinget både i forhold til garantistillelser i Reisegarantifondet og tilskuddsordning for destinasjonsselskapene, vi må jobbe for at reiselivet kommer med i revidert nasjonalbudsjett for 2021, og vi må sikre at reiselivet hensyntas i statsbudsjettene både for 2022 og etter hvert 2023. Dette gjelder både i forhold til fortsatt dekning av kostnader, tilskudd og ikke minst midler til markedsføring av Norge som reisemål i samarbeid mellom Innovasjon Norge og det kommersielle reiselivet i et knalltøft reisemarked. Når grensene åpnes kan vi ikke sitte der uten penger til markedstiltak, slik som var tilfellet sist sommer.

Og, vi må sikre at tiltakene som kommer i strategien som Innovasjon Norge jobber med på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, som skal lanseres etter påske sikres finansiering.