Innlegg fra Norsk Reiseliv til innspillsmøte om helhetlige forvaltningsplaner for natur i Klima- og miljødepartementet, 20. mai 2019.

Reiseliv er nevnt i Granavolden-plattformen som en næring der Norge har gode forutsetninger for å lykkes. Natur og naturbaserte aktiviteter og opplevelser er den viktigste årsaken til at turister fatter interesse for og ønsker å besøke Norge. Derfor må vi jobbe for en bærekraftig forvaltning av naturen i form av å bevare klima og naturmangfoldet, slik at den naturen vi har i dag også skal kunne benyttes av framtidige generasjoner.

Reiselivsnæringen er rede til å ta sitt ansvar og sier i Veikartet for et bærekraftig reiseliv, som ble overlevert Regjeringen i 2017, at Norge i 2030 skal ha befestet posisjonen som et av verdens foretrukne reisemål for bærekraftige natur­ og kulturbaserte opplevelser. Aktive natur­ og kulturopplevelser må være basert på det tradisjonsrike friluftslivet, der utvikling av grønne opplevelser skal stå for den framtidige verdiskapingen langs hele verdikjeden både til sjøs, langs kysten, i fjorder, i fjellet, til skogs og i byene.

I Norge skal turistene oppleve ren luft og rent vann uten miljøskadelige utslipp og avfallsdumping som forringer attraksjonsverdien og den økologiske tilstanden. Norges egenartete landskapskvaliteter må bevares. Landskapets fysiske og visuelle karakter må ikke skjemmes av inngrep som reduserer naturmangfoldet.  Intakt natur må tillegges stor vekt i beslutninger som innebærer inngrep. Med et sterkere globalt fokus på intakt natur, klimagassutslipp og annen forurensing, etterspør et økende antall reisende de reisemålene som kan by på renhet og effektivt vern av kulturminner og natur.

Reiselivet ser ivaretakelsen av kulturlandskap og det biologiske mangfoldet som svært viktig for det norske reiselivsproduktet. Der en helhetlig forvaltning av landskap, naturmangfold og skogområder er viktig for videreføring av norsk natur. Og for å hindre gjengroing.

Naturmangfoldmeldinga fra 2016 viser at det finnes viktige naturtyper i Norge som i dag er mangelfullt dekket av vern. Reiselivet støtter opprettelsen av nye verneområder og nye nasjonalparker, for å ivareta bevaringen av naturmangfoldet. Allemannsretten må videreføres og det må tilrettelegges for bærekraftig bruk av naturen, men det må ikke gå på bekostning av naturmangfoldet og vern av våre mest sårbare naturområder.

Vi ser for tiden planer om en massiv utbygging av vindkraft og annen utbygging som vil medføre betydelige ikke reverserbare inngrep i naturen. Det jobbes i dag i regi av DNT og NCE Torurism med en modell for verdifastsettelse av uberørt natur, som vil bli et viktig verktøy for å verdifastsette uberørt natur ved fremtidige utbygginger som medfører inngrep i naturen.

Reiselivsnæringen både lokalt og nasjonalt må være fast høringsinstans ved utbyggingssaker som medfører inngrep. Stat og kommune må i fellesskap vedta eventuelle forvaltningsplaner for norsk natur, etter høringer med reiselivsnæringen lokalt og nasjonalt som en viktig høringspart.

Norsk Reiseliv, Oslo, 20. mai 2019