Høringsinnspill fra Norsk Reiseliv

NOU 2019:11 – Enklere merverdiavgift med én sats

Norsk Reiseliv viser til høringsbrev fra Finansdepartementet datert 29.05.2019 (ref 19/285) og sender herved vårt innspill til høringen:

  • Gjeldende rammebetingelser for reiselivet I Norge, bred politisk enighet om at Norge har gode forutsetninger for å delta i den internasjonale veksten i reiselivet.

Reiselivet i Norge er i dag underlagt et mva-regime der det gis en reduserte sats på 12% for persontransport, heiskort, aktiviteter, besøk på opplevelsessentre, museumsbilletter og overnatting, 15% på mat i butikk og take-away og 25% på servering.

Norge har hatt vekst i internasjonale ankomster i de senere år, men veksten avtar og den er nå lavere enn i våre naboland Sverige, Danmark og Island. Norge klarer for tiden ikke å ta markedsandeler verken i konkurranse med våre nordiske naboland eller øvrige land i Europa.

Granavolden-plattformen slår fast at regjeringen skal legge til rette for verdiskaping og lønnsomhet i reiselivsnæringen først og fremst ved å legge til rette for gode rammebetingelser for å drive næringsvirksomhet. Norsk Reiselivs oppfatning er at et gunstig mva-regime er en av de viktigste forutsetningene for å videreutvikle reiselivsnæringen i Norge.

  • Konsekvenser av utvalgets forslag når det gjelder økning av mva-satsene for persontransport, overnatting og opplevelser.

Utvalget foreslår å øke mva-satsene som angår reiselivet til alminnelig sats på 23%. Utvalget mener at redusert merverdiavgiftssats er lite målrettet for å tilgodese reiselivsnæringen.

Utvalgets konklusjoner og anbefalinger vil få store konsekvenser for reiselivsnæringen i Norge og vil spesielt berøre overnattingsbedrifter, transport, skiheiser, opplevelsessentre og museer i distriktene. Alpinanlegg, opplevelsessentre og museer er ofte den viktigste attraksjonskraften på en destinasjon. En så omfattende endring av rammebetingelsene for opplevelsesnæringene vil dermed også få betydelige konsekvenser for det øvrige lokale næringslivet i form av svekket omsetning.

En økning i momssatsene som angår reiselivet til 23% vil ifølge beregninger foretatt av professor Dr. Oecon Kåre Sandvik ved Universitetet i Sørøst-Norge og Norsk Reiseliv medføre 309.000 færre utenlandske besøkene til Norge og omlag 600.000 færre norgesferier i eget land. Dette vil føre til 8 MRD kroner i tapte inntekter for reiselivsbedriftene og 7.500 færre årsverk, mens provenyet til staten blir uforandret. Dette er basert på at elastisiteten mellom pris og etterspørsel på norske reiselivsprodukter tilsier at hvert %-poeng som økes i mva-satsen, vil redusere etterspørselen med opptil 0.5%. Redusert etterspørsel vil svekke en næring som allerede er sterkt presset på lønnsomhet, særlig i distriktene.

Reiseliv er en viktig bidragsyter til opprettholdelse av bosetting, lokal verdiskaping og en næring som skaper arbeidsplasser over hele landet, med betydelig skatteeffekt og integrering av arbeidstakere med ulik etnisk og sosial bakgrunn.

Prisnivået i Norge er av stor betydning for konsumet av norske reiselivsprodukter. Dersom skatter, avgifter og generelt prisnivå er vesentlig høyere enn hos våre konkurrenter, vil utenlandske reiselivsprodukter velges fremfor norske. Dette gjelder både utenlandske reiser til Norge og nordmenns feriereiser/-forbruk i eget land.

Svekkelsen av den norske kronen har bidratt til gunstig prisnivå i Norge fra og med 2014, men effekten har de siste 3 årene flatet ut etter hvert som oppdemmet etterspørsel realiseres. I tillegg til svekket kronekurs har det også vært en kraftig prisstigning på internasjonale digitale profilerings- og markedsføringstjenester. Dette gjør det betydelig dyrere og vanskeligere å treffe våre prioriterte målgrupper i utlandet med aktiv profilering og markedsføring.

Overnatting, innenlands transport og opplevelser utgjør om lag 50% av kostnadene for både utenlandske og innenlandske reisende i Norge. Dersom mva-satsen på disse produktene øker vil det få svært negative utslag på antallet gjester i Norge, i konkurranse med cruise og reisemål utenfor Norge.

  • Om utvalgets mandat, sammensetning og arbeidsmåte når det gjelder vurdering av merverdiavgiftssatser som angår reiselivet:

Av utvalgets mandat fremgår det at utvalget skulle anslå pris- og inntektsvirkninger ved å redusere antall satser i merverdiavgiftssystemet, samt vurdere andre konsekvenser av utvalgets forslag, blant annet administrative besparelser og fordelingsvirkninger.

Slik Norsk Reiseliv leser utredningen finner vi ikke at det er gjort slike beregninger eller konsekvensutredninger knyttet til forslagene som utvalget legger frem. I tråd med de beregningene vi selv har gjort, jfr tekst ovenfor – har utvalgets forslag svært negative konsekvenser for næringen, uten at dette gir provenygevinst for staten. Forslagene fremstår dermed som svært negative i et samfunnsperspektiv.

Når det gjelder utvalgets sammensetning og arbeidsmåte, ser det ut til at utvalget har vært sammensatt av personer med begrenset tilknytning til reiselivsnæringen. Det er avholdt arbeidsmøter med næringsaktører, men det fremstår uklart hvilke innspill som er gitt, i hvor stor grad de ulike aktørene har representert reiselivsnæringen, og hvordan innspillene fra de ulike næringsaktørene er hensyntatt i utvalgets arbeid. Norsk Reiseliv som er en uavhengig bransjeorganisasjon har ikke vært konsultert i prosessen.

  • Økt mva vil gi store negative utslag for reiselivsnæringen

Økt mva for persontransport, skiheiser, aktiviteter, opplevelsessentre, museumsbilletter og overnatting vil gjøre Norge betydelig dyrere som reiselivsmål, både for utenlandske besøkende og for nordmenns ferier i eget land. Internasjonalt reiseliv er konkurranseutsatt og det er enkelt å sammenligne priser på plattformer som Google, Expedia og Booking.com.

Det betyr at mva-økninger er reelle prisøkninger for turister i en transparent internasjonal markedsplass. Sverige er vår viktigste konkurrent i det globale markedet og de har i dag 12% mva på overnatting og restaurant og 6% på transport og opplevelser. Økt mva i Norge vil påføre norsk reiselivsnæring en enda større kostnadsulempe i et allerede konkurranseutsatt marked.

Flere studier konvergerer mellom 0.7 og 1 som priselastisitet (Iversen m.fl 2015: Valutakurs-svingningers påvirkning av den norske hotellnæringen), dvs. at 1% prisøkning ift konkurrentene gir 0.7-1.0 redusert etterspørsel. Hvis vi antar at overnatting, transport og opplevelser utgjør 50% av totalreisen (Innovasjon Norge 2018, Turistundersøkelsen sommer), betyr dette at hver mva-% gir opptil 0.5% redusert etterspørsel.

Tabellen nedenfor viser den estimerte reduksjonen i utenlandsk etterspørsel som lineær funksjon av elastisitet på 0.5%. Effekten av generell mva-sats på 23% gir en prisøkning på 10% og estimert etterspørselsreduksjon på 4,9%.

En reduksjon på 309.000 internasjonale gjester (2017-nivå) utgjør et inntektstap for næringen på 2.6 MRD og redusert sysselsetting på 2.500 årsverk. Det er ikke hensyntatt en forventet vekst frem mot 2025. Provenygevinsten ved å øke mva fra 12% til 23% på 30% av dagens internasjonale omsetning på 50 MRD tilsvarer 2.75 MRD. Ved gjestereduksjon på 309.000 vil mva-proveny være 2.6 MRD. Det er derfor en begrenset oppside i å legge mva på internasjonale ankomster, fordi deler av markedet vil erstatte Norge som reisemål med rimeligere alternativer.

Tilsvarende effekt (-4.9% reduksjon i etterspørselen) vil også være relevant for det norske fritidsmarkedet i form av færre overnattinger, mindre kjøp av transport, aktiviteter, heiskort og opplevelser, samt at nordmenn vil prioritere flere utenlandsreiser. Norsk Reiseliv forventer at den innenlandske effekten vil være dobbelte av effekten fra utlandet, slik at næringen vil kunne tape inntekter på ca 5.5 MRD kr og 5.000 årsverk.

I sum utgjør dette ca 8 MRD i tapte inntekter for reiselivsbedriftene og 7.500 færre årsverk. Dette vil svekke en næring som allerede er presset på lønnsomhet, særlig i distriktene.

Lønnsomheten er presset blant annet på grunn av at tidligere økninger i norske mva-satser. Reiselivets mva-satser er på få år økt fra 8% til 12%. Det har i lite grad vært mulig å ta ut de økte mva-satsene i høyere markedspriser, de økte mva-satsene har dermed påført næringen lavere marginer og redusert lønnsomhet.

Reiselivsnæringen er arbeidsintensiv og har en moderat produktivitet sammenlignet med næringslivet for øvrig. Det er en næring som er svært påvirkelig både med hensyn til kostnads- og avgiftsøkninger og valutakursutvikling. Næringen er imidlertid den eneste som har virksomhet og arbeidsplasser over hele landet. Reiselivsarbeidsplasser kan heller ikke flyttes ut av Norge – reiselivsproduktet må oppleves på de respektive destinasjonene. I en stadig sterkere global konkurranse, må Norge kunne konkurrere på pris, samt være synlig i mediebildet og på digitale flater for å ta vår andel av et voksende marked hvor stadig flere har mulighet til å reise på ferie, hele året.

Et element i utvalgets arbeid har vært muligheten for at en mva-sats vil kunne gi forenklinger for næringsdrivende. Norsk Reiseliv kan ikke se at den mulige samfunnsmessige nytten av en forenkling er større enn de ovenfor nevnte konsekvenser ved av en høyere harmonisert mva-sats.

Basert på dette mener Norsk Reiseliv at dagens mva-regime når det gjelder persontransport, heiskort, aktiviteter, besøk på opplevelsessentre, museumsbilletter og overnatting ikke må økes utover dagens satser på 12%.

Oslo, 28. august 2019